طراح «فراری» در ايران

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی کارشناس اقتصادی

چنــدروز پیش شــاهد امضــای تفاهمنامــه گروه صنعتی ایرانخودرو و شــرکت ایتالیایی «پینین فارینا» بودیم. بیاغراق این تفاهمنامه یکی از میوههای برجام است؛ برای کسانی که به دنبال میوههای برجام هستند.

همــه میدانیــم کــه طراحی خــودرو امر بســیار خطیری اســت، بدون توجه به آن هر تلاشــی در حوزه خودروسازی عقیم است. تجربه کشورهای تازهوارد در صنعــت خودرو نظیر هند و چین نشــان میدهد که با تمرکز و ســرمایهگذاری لازم بر بخش طراحی صنعت خــودرو میتوان حضور موفقی در ســطح بینالمللی داشت. صنعت خودروسازی ایران اگرچه در سالهای اخیر روند روبهرشــدی را تجربه کرده است، اما با همه این تفاسیر میتوان گفت این صنعت همواره از فقدان بخش مؤثری چون طراحی خودرو در رنج بوده است.

بر اســاس این تفاهمنامه قرار شده است که شرکت «پینینفارینا» پلتفرم و محصولات جدید ایرانخودرو را طراحی و تولید کند. سرمایهگذاری لازم برای اجرای قرارداد بیش از 1٠هزار میلیارد ریال برآورد و مقرر شده که تمــام مراحل آن در داخــل کشــور و گروه صنعتــی ایرانخودرو انجــام شــود. اجرای کامــل این قــرارداد به طراحــی و تولید پلتفــرم اختصاصی گــروه صنعتی ایرانخودرو منجر خواهد شــد کــه محصولات متعدد در مدلهــای مختلف ســدان، هاچبک، کــراس آور و شاســیبلند، هیبریدی و برقی روی آن به تولید خواهد رسید. پیشبینی میشود نخستین محصول این قرارداد در نیمه دوم سال ٩٨ وارد بازار ایران شود.

طراح فراری در ايران: سوابق شركت »پينينفارينا«

شــرکت «پینینفارینا» یک شــرکت طراحی خودرو و بدنهســازی ایتالیایی اســت که درحالحاضر یکی از بزرگترین شرکتهای طراحی پلتفرم جهان بهشمار میآید و در کارنامــه کاری خود همکاریهای زیادی با شــرکتهایی چون آلفارومئو، جی.ام، هیوندای، ولوو، جگوار، مازراتی، پژو، هوندا و فیات را دارد. این شــرکت در شــهر کامبیانو قرار دارد و در ســال 1٩٣٠ از ســوی باتیستا فارینا بنیانگذاری شد.

باتیســتا فارینــا در شــهر کورتانــزای ایتالیــا متولد شــد. او دهمیــن فرزنــد از 11 فرزند خانــواده بوده که نام مســتعار خود را «پینین» برگزیــد؛ «پینین» در زبان پیدمونتــی که زبانی اســت هندواروپایی از شــاخه رومی که دومیلیــون نفــر در کشــور ایتالیــا با آن تکلــم میکنند بــه معنای )جوانتریــن و کوچکترین برادر خانواده( است. پینین با این نامگذاری در حقیقت میخواســت به وضعیت خود در خانواده اشــاره کند. او کارش را زود شــروع کرد و تا 1۲ ســالگی مشــغول بــه کار در فروشــگاه برادرش بــود. در آنجــا بود که علاقــه او به اتومبیل به وجود آمــد. او برای چند دهه در شــرکت طراحی صنعتی جیوانی استبلیمنت فارینا ‪Giovanni’s Stabilimenti Industrial Farina(‬ ) کار و وقتش را صرف یادگیری طراحی بدنه خودرو کرد.

او در ســال 1٩٣٠ با هدف طراحی و ساخت خودرو شــرکتی را با نام «سوســیتا انونیمــا کاروزر» یا «پینین فارینا» تأســیس کــرد. تمرکز این شــرکت بر طراحی و ســاخت بدنه اتومبیل جدید بود و بهســرعت شــهرت به دســت آورد. کار باتیســتا برای شرکت خودروسازی فراری، در سال 1٩5۲، او را تبدیل به معروفترین طراح خودرو در جهان کرد. هرچند این شهرت او تا حد زیادی مدیون فعالیت و مدیریت پســر او، ســرجیو، بود که تا قبل از مرگش در ٣ جــولای ۲٠1۲ در تورین ایتالیا امور شــرکت پدرش را اداره میکرد. سرجیو پینینفارینا )که برخی بــه او لقب پدر فراری دادهانــد( فارغالتحصیل دانشــگاه پلیتکنیک تورین ایتالیا در رشــته مهندسی مکانیــک بود. او از دهه ٣٠ میــلادی، زمانی که پدرش طراحی خودرو را بنیان نهاد، وارد دنیای اتومبیل شــد. نام فراری با نام خانواده پینینفارینا عجین شــده است، چراکه به مدت نیمقرن عهــدهدار طراحی تقریبا تمام مدلهای فراری بوده است. او در سال 1٩61 رسما نام فامیل خودش را به «باتیســتا پینینفارینــا» تغییر داد. آخرین طراحی شخصی که به باتیستا فارینا نسبت داده شــده، خودرو «‪Duetto 1600‬ » بــرای آلفارومئو بود. این خــودرو برای اولینبار در نمایشــگاه خودرو ژنو در ماه مارس ســال 1٩66 در معرض دید مردم قرار گرفت و او کمتــر از یک ماه بعد از ایــن تاریخ؛ یعنی در تاریخ ســه آوریل 1٩66 درگذشــت. علاوه بر فراری، طراحی خودروهــای نامآشــنای دیگــری چــون، رولزرویس، شــورولت، کادیلاک، پژو و فیات در کارنامه این خانواده طــراح ایتالیایی و ســرجیو پینینفارینا جای دارد. نکته جالب در این شرکت سیالبودن بخش منابع انسانی آن است. با توجه به ویژگیهای خاص چنین شرکتهایی نیروهــای بهکارگرفتهشــده در شــرکت پینینفارینا در هر ســال متناســب با شــرایط کاری تغییــر میکنند؛ بهعنوانمثال در سال ۲٠15 تعداد ٣٧٣ مهندس در این شرکت مشغول کار بودند که این میزان در سال ۲٠16 به 4۲٨ نفر افزایش یافته است.

اگر نــگاه صنعت خودروســازی ایــران از مرزهای کشور فراتر باشد، طراحی خودرو جایگاه ویژهای خواهد داشت. خودروســازان اروپایی با اختصاص بخشهایی از درآمدشان به مقوله طراحی، سرمایهگذاری مناسبی در این بخــش انجام میدهند، چراکه ســرمایهگذاری در این بخــش مهمترین عامل موفقیت در بازار فروش اســت. با توجه به اینکه میانگیــن عمر طراحی خودرو در کشــورهای اروپایی بین پنج تا شــش ســال است، خودروســازان تلاش بســیاری برای بهروزنگهداشــتن طراحــی خودرو میکنند. هرچه باشــد، بایــد امیدوار باشــیم این تفاهمنامه و ســایر قراردادهایی که پس از برجــام در صنعت خودروســازی ایران منعقد شــدند، بتواننــد مســیر صعبالعبور خودروســازی ایــران را هموارتر از همیشه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.