تعیینتکلیف حدود ٤٠٠ هزار سپردهگذار

Shargh - - اقتصاد -

با تصمیــم جدید بانــک مرکــزی و مراجع قضائــی دربــاره رســیدگی بــه امور مؤسســه کاســپین قرار بر این شــد تا ســپردهگذاران تا 1٠ میلیــون تومان تعاونی منحلشــده فرشــتگان در اولویت نخســت تعیینتکلیف قرار گیرند. با طیشــدن این فرایند وضعیت حدود ٨٧ درصد از ســپردهگذاران این تعاونی مشــخص خواهد شــد.به گــزارش ایســنا، آنطورکــه رئیس کل بانک مرکزی بهتازگی اعــلام کرد تعیینتکلیف ســپردهگذاران تعاونــی اعتبــاری فرشــتگان بهعنوان یکی از هشــت تعاونــی زیرمجموعه مؤسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکــزی در جدیدتریــن اطلاعیهای که در این رابطه منتشر کرد، اعلام کرد با اولویتبندی انجامشــده برای رســیدگی به امور کاسپین، در مرحله اول تا ٨٧ درصد از سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان که بزرگترین آنها نیز محسوب میشود بررسی خواهند شــد. در توضیح بانک مرکزی آمده اســت کــه پیرو اطلاعیه اســفند 1٣٩٥ و صدور مجوز فعالیت اسفند 1٣٩٤ برای مؤسسه اعتباری کاسپین که با هدف ساماندهی تعاونیهای اعتبار منحله هشتگانه )فرشتگان، الزهــرا، دامداران و کشــاورزان کرمانشــاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین( انجام شــد و از سویی دیگر ارزیابی و نقل و انتقال داراییها با مسئولیت هیئتهای تصفیه، مؤسسه و متناسب با آن حسب موافقت مرجع قضائی، انتقال ســپردههای تعاونیهای منحله هشــتگانه به مؤسســه اعتبــاری چند مورد اعلام میشــود.با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مراجع قضائــی دراینخصوص، روند نقل و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحله در پایان ســال 1٣٩5 و با توجه به انجام بخشی پذیرفتنی از فرایند ارزیابی و نقل و انتقال داراییها و فراهمآمدن امــکان انتقال تدریجی ســپردههای تعاونی اعتبار منحلشده فرشتگان و از ســویی درخواست مؤسسه اعتباری کاسپین بهمنظور اخذ مجوز تأســیس شعب، مقرر شد؛ با توجه به احراز شــرایط لازم، مجوز افتتاح ۲٠ شــعبه برای مؤسســه اعتباری کاسپین صادر و بدین ترتیب مؤسســه مجاز شد برای انجام امور بانکی اقدام کنند.در این مرحله مؤسسه موظف است حســب نظر مرجع قضائی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپردهگذاران تعاونــی اعتبار منحلشــده فرشــتگان تا مبلغ صد میلیــون ریال برای هریک از مشــتریان این تعاونی منحلشــده، طبق برنامه زمانبندی که در پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رســید، اقدام کند.برنامه تعیینتکلیف ســپردههای تــا 1٠ میلیون تومان تعاونی اعتبار منحلشده فرشتگان قدم نخست است و مؤسســه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیینتکلیف تدریجی سایر سپردهگذاران محتــرم با هماهنگــی بانک مرکــزی و مراجع قضائی را انجــام دهد و اخبــار آن را به اطلاع عموم برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.