به مردم میگوییم؟

Shargh - - اقتصاد -

به مردم میگوید در اوج روابط ایران و عراق و درســت زمانی که ایران برای شکست داعش پشــت دولت عراق ایســتاده بود، وزیر نفت این کشــور به همراه وزرای انرژی قطر و ونزوئلا به ایران آمد تا جلوی افزایــش تولید نفت ما را با طرح «فریز نفتی» بگیرد؟

به مردم میگوید که کشــور دوست و برادر عراق، چطور در دوره تحریم ایران، جایگاه دوم تولیدکننــده نفت اوپک را از ایــران گرفت؟ در جلســات وزرای اوپک، به چشــم دیدهام وقتی تولید نفت ایران، بر اثر تحریم، به نصف کاهش یافت، چطور ایران را به حســاب نیاوردند! اینها را به مردم میگوییم؟!

4- عربســتان ســعودی ســهام یکــی از بزرگترین پالایشــگاه آمریکا را میخرد تا نفت بیشتری به این کشــور صادر کند. ظرفیت بنادر صادراتــیاش را تــا 15 میلیون بشــکه در روز افزایش میدهد تا بتواند در صورت لزوم، نفت بیشــتری صادر کند و اتفاقا مسیری غیر از تنگه هرمز را برای صادرات نفتش، پررنگتر میکند. سعودیها تلاش میکنند با وابستهکردن هرچه بیشتر دنیا به نفتشان، حرفهای سیاسیشان را پیش ببرند.

در چنین شــرایطی، وقتی کســی از افزایش قــدرت صادراتی نفت ایــران )تازه بــه اندازه برگشــتن به قبــل از تحریمهــا( و بازپسگیری بازار از ســعودیها انتقاد میکند و همزمان در جایگاه منتقد سیاســتهای عربستان سعودی در منطقــه مینشــیند، معلوم اســت موضوع را متوجه نشــده اســت یا نمیخواهد با مردم صادق باشد.

5- جریانهــای فکــری مختلــف در ایران طرفداران خود را دارنــد و هر رئیسجمهوری که انتخاب شود، برای اعتلای کشور، باید بتواند با همــه گروههــا کار کند. این اما مهم اســت که «عوامفریبی»ها نشــان داده شــود. تجربه اقتصــادی ونزوئــلا پیشِروی ماســت. فضای انتخابات را همــه درک میکنند اما، شــاید در این دوره وعدههای عوامفریبانه زیاد شنیدهایم. «اقتصــاد و نفــت»، در ایــن دوره از انتخابات مظلوم بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.