یک رأی، یک آینده

Shargh - - اقتصاد -

بهترین پاســخ به آنها، حضور همه ایرانیان پای صندوق رأی است. مردم میدانند که جریان خطرناکی میخواهد کشور را به سمتوسویی ببرد که سرنوشــت مــا و فرزندانمان را شــبیه برخی کشورهای همسایه کند؛ بهترین فرصت، روز جمعــه پای صندوق رأی اســت تا نشــان دهیم بــرای ما کارآمدی، توســعه و اصلاحات بســیار مهمتــر از ماجراجویی و درشــتزبانی است. همه میدانیم آرایش ساختار رسمی در ایران چگونه اســت و از دخالتهای بیرونی در کار دســتگاه اجرائی مطلعیم، اما در همهجای دنیــا، نهادها و ســازمانهای دیگری هم وجود دارند کــه دارای قدرت هســتند و همهچیز در اختیــار دولت نیســت، اما همان مثــال دولت اصلاحات، دولــت یازدهم و دولت احمدینژاد نشــان میدهد دولتها و رئیسجمهور تا چه اندازه میتوانند در ســعادت و توسعه ایران یا خدایناکرده در نابســامانی امور، تأثیر بگذارند. فضای مطبوعات، احزاب، دانشــگاهها، اقتصاد با تــلاش رئیسجمهــور و وزرا میتواند تغییر کند و حوزههای فرهنگی، آموزشــی، سیاســی، ارتباط با دنیا با زبان دیپلماســی، نفی خشونت، قانونگرایــی و... تقویت یا تضعیف شــود. فردا هر یک از ما میتوانیم، خشــتی بر دیوار توسعه ایران بگذاریم.

*عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.