کشف محموله بزرگ ۵٠میلیاردتومانی قاچاق کالا

Shargh - - اقتصاد -

اقتصاد پنهان: قاســم خورشیدی با اعلام خبر انهدام یک شــبکه بــزرگ قاچاق و کشــف دهها هزار اســتیلت قاچاق به وسیله ســربازان گمنام امام زمان)عج( در اســتان تهران، گفت: براساس اقدامــات انجامشــده مأمــوران وزارت اطلاعات توانستند از این شش انبار حدود ٣٠ هزار دستگاه اســتیلت از برندهای مختلف خارجی را که بیش از 5٠ میلیارد تومان ارزش ریالی داشــته شناسایی و کشف کنند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بــا بیان اینکه به دنبال کشــف این محموله بزرگ دو نفر از مالکان این کالاها دســتگیر شدند، افزود: به محض ورود ســربازان گمنام امام زمان و مســئولان گمــرک به ایــن انبارهــا قاچاقچیان کامپیوترها و اسناد و مدارک حاضر در این محلها را آتش زدند تا دســت مأمــوران وزارت اطلاعات به این اســناد نرســد، ولی مأموران حاضر در این عملیات موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر از مالکان این کالاهای قاچاق شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.