۴ هواپيمای ATR ايران به زمين نشستند

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا: نخستین هواپیماهای ATR خریداریشده از ســوی ایرانایــر روز گذشــته در باند فــرودگاه مهرآباد به زمین نشســتند. طبق قــراردادی که از سوی ایرانایر با شــرکت هواپیماساز اروپایی ATR بسته شده، بناست این شرکت 20 فروند هواپیمای مســافرتی خود را تا پایان ســال 2018 میلادی به ایران تحویل دهد که در مرحله نخست چهار فروند آن به ایران آمد. هواپیمای ATR72 که از ســوی ایرانایر وارد ناوگان کشــور خواهد شــد، حدود ۷0 نفر ظرفیت مسافرگیری دارد و میتواند هزارو 500 کیلومتر بدون توقف پرواز کند. طبق پیشبینیهای صورتگرفته این هواپیما در پروازهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.

قصد دولت احمدینژاد را یادمان نرود

اصغــر فخریهکاشــان، قائممقــام وزیــر راهوشهرســازی، در نشســت خبــری در حاشــیه مراســم ورود چهار فرونــد هواپیمای جدید ATR اظهار کرد: برجام یک ســند موفقیتآمیز دولت و نظام جمهوری اســلامی بوده که حسنهای بسیار زیادی برای کشــورمان داشــته که از بارزترین آن، خریــد هفت هواپیمای جدید به صورت مســتقیم است. ما توانستیم دست واسطهگران را کوتاه کنیم و بــرای گروه ماهر و متخصص کشــورمان فرصت کار ایجــاد کنیم. به طــور قطع خریــد هواپیما به صورت مســتقیم نمونــه بارزی از اجــرای اقتصاد مقاومتی اســت. فخریهکاشــان تأکید کرد: یادمان نرود در دولــت احمدینژاد قرار بــود یک ایرلاین خارجــی پروازهــای داخلــی کشــورمان را انجام دهد؛ اما امروز توانســتهایم علاوه بر جوانســازی ناوگان هوایی کشــورمان، ســهم خود را از اقتصاد جهانــی پس بگیریــم و این صنعــت را اقتصادی کنیم. فخریهکاشــان ادامــه داد: طبق گزارشهای جهانی، با ورود هر هواپیما هزار شــغل به صورت مســتقیم ایجاد میشــود؛ بنابراین بــا ورود هفت هواپیمــا، هفت هزار شــغل ایجــاد کردهایم. وی تأکید کرد: از ســوی دیگر خرید هواپیماهای جدید به معنای اعتماد دنیا به نظام جمهوری اســلامی ایران است. شرکتهای مالی، بانکها و دولتهای خارجی متعــدد درگیر قراردادهای فروش هواپیما بــه ایــران هســتند و وزارت خارجــه آمریکا هم مجوز فــروش هواپیما را به کمپانیهای ســازنده هواپیمــا ارائه کرد و این نشــان میدهد اعتماد به نظام جمهوری اســلامی ایــران در دنیــا افزایش یافته اســت. فخریهکاشان با اشاره به فعالیتهای پیچیده نقلوانتقالات پول برای خرید هواپیماهای جدیــد ادامه داد: به طور قطع خرید این هواپیماها مدیون زحمات افــراد متعــددی ازجمله مدیران بانک مرکزی، مدیران بانک صنعت و معدن و وزیر راهوشهرسازی است.

آقای نیکزاد، کســی از ورود هواپیمای فرســوده عکس نمیگیرد

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه عکسگرفتــن از ورود هواپیماهــای فرســوده کار درستی نیست، اظهار کرد: خوشحالی ما بابت ورود هواپیماهــای جدید نیســت، بلکــه از بازپسگیری ســهم ایران از صنعت هوانوردی دنیا خرســندیم. علی عابدزاده در نشســت خبری حاشــیه مراســم ورود چهــار فرونــد هواپیمــای ATR گفــت: این هواپیماها میتوانند فرودگاههای شهرهای مختلف را بــه یکدیگر متصل کنند. پیــش از این ما فرودگاه داشتیم؛ اما پروازی در این فرودگاهها انجام نمیشد. رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری بیان کرد پیش از برجام کســی رغبتی نداشــت در حــوزه صنعت حملونقــل هوایی ســرمایهگذاری کنــد؛ اما امروز این مشکلات مرتفع شده اســت و این نقطهعطفی در تاریخ صنعت هوانوردیمان محســوب میشود. معاون وزیر راهوشهرســازی با بیــان اینکه پیش از این، شــرکتهای هواپیمایی و شرکتهای فعال در صنعت هوانوردی زیــانده بودند، اظهار کرد: امروز توانســتهایم از فرصت برجام برای نزدیکشــدن به اســتانداردها اســتفاده کنیم و شــاهد جوانسازی ناوگان هوایی کشــورمان هســتیم. وی همچنین در واکنش بــه صحبتهــای اخیر علی نیکــزاد، وزیر راهوشهرســازی دولت دهــم، گفــت: در تمام دنیا وقتــی هواپیمــای نویــی وارد ناوگان یک شــرکت هواپیمایی میشود، به مناســبت ورود این هواپیما جشن میگیرند و تصویر جشن خود را ثبت میکنند و این یک عرف رایج در تمام دنیا است. آقای نیکزاد اگر از هواپیماهای دســتدومیکه وارد کشور کرده، عکس نگرفته، کار بسیار درستی انجام داده؛ چراکه از هواپیماهای فرسوده عکس نمیگیرند و برای آن خوشحالی نمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.