تعطيلی کارخانه پلیاکريل اصفهان تکذيب شد

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در نامهای به معاوناول رئیسجمهور، روند رســیدگی به وضعیــت تولید و اشــتغال در کارخانه پلیاکریل اصفهان را توضیح داد. سال گذشته خبری منتشر شد مبنــی بر اینکه کارخانه پرســابقه پلیاکریل اصفهان - که مالکیت آن صددرصد خصوصی شــده اســت - اعلام ورشکســتگی کرده و به حدود دو هزار کارگر خود اعلام کرده اســت برای دریافت مستمری بیمه بیکاری به ســازمان تأمیناجتماعــی مراجعه کنند. برخی رسانهها این خبر را محصول مدیریت اقتصادی دولــت یازدهم دانســتند. علــی ربیعــی، در نامهای به اســحاق جهانگیــری، معــاوناول رئیسجمهور، ریشــههای بحران در این کارخانه و نتایج تلاشهای ایــن وزارتخانه بــرای نجات پلیاکریل از مشــکلات بازمانده از دولت گذشــته را شــرح داده است. در این نامه آمده است: «همانگونه که مستحضرید شرکت پلیاکریل اصفهان که صد درصد مالکیت آن متعلق به بخش خصوصی است، صرفا به دلیل فوت مالک وقت در کشــور آلمان و فقدان مالک جدید یا نماینده قانونی وی، دچار مسائل و مشکلات کارگری از جمله بهتعویقافتادن پرداخت حقوق پرسنل به مدت 9 ماه و نیز خروج از کار بخشی از پرسنل شده است».ربیعی با بیان اینکــه «کمیته حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات» اقدام به حفظ ســطح اشتغال در ایــن کارخانه کرده و در ایــن زمینه نیز موفق بوده اســت، در نامه خود افزوده اســت: «هیئت دولت به منظور مدیریت بحرانهای پیشروی شرکت موصوف، با تشــکیل هیئت اجرائــی و تعیین مدیــر دولتی، از آبانماه ســال 1395 عهدهدار مدیریت مجموعه شد و در این راســتا با وجود اینکه هیچ مسئولیت و تعهد مستقیمی بر دوش دولت نبوده است، مبلغی معادل 20 میلیــارد تومان کمک بلاعوض و نیــز 20 میلیارد تومــان تســهیلات بانکی جهت فعالســازی مجدد شــرکت مذکور پرداخت شد». وي درباره حمایت این وزارتخانه از نیروی کار شــاغل در کارخانه پلیاکریل مینویسد: دستور پرداخت حقوق معوقه کارکنان آن شــرکت که حدود دوهزارو 380 نفر هســتند حداکثر تا پایان اردیبهشــت 1396 صادر شده است. علاوه بر این، با برنامهریزیهــای بهعملآمده، یک هزار نفر از پرسنل مربوطه تحت پوشــش مقرری بیمه بیکاری قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.