شرکتهايی که پاسخ ايميل نمیدادند ، فرش قرمز پهن میکنند

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا: مدیرعامل پتروشیمی جم گفت: برجام باعث شد شرکتهایی که در گذشته حاضر نبودند به ایمیل ما جواب دهند اکنون برای ما فرش قرمز پهن میکنند. سیدحسین میرافضلی، با اشاره به فواید اجرای برجام در صنعت پتروشــیمی اظهار کرد: در زمانی که کشور تحریم بود در پتروشــیمی خراســان میخواســتیم یک کاتالیســت برای واحد آمونیــاک خریداری کنیم. این کاتالیست متعلق به شــرکت تاپسو دانمارک بود و کارشناســان شــرکت با مذاکراتی که با این شرکت داشــتند، اعلام کردنــد آنها به هیچوجــه حاضر به همکاری با شــرکتهای ایرانی نیســتند و حتی به ما اعلام کردند دیگر برای ما ایمیل هم ارسال نکنید! وی افزود: اما بعد از اجرای برجام با اولین تماســی که با آنها صورت گرفته شد آنها سریعا اعلام آمادگی کردند و بــا واریز وجه در چند ماه کاتالیســتهای مورد نیاز را بــه ما تحویل دادند. مدیرعامل پتروشــیمی جم با بیان اینکه در زمان تحریم ما تجهیزاتمان را از طریق دلالها خریــداری میکردیم، گفــت: تحریم موجب شــده بود که بازار دلالان سکه شــود و تجهیزات را با قیمتهای گزاف به مــا میفروختند و حتی برخی از تجهیزات خاص و اساسی را به دلالها هم نمیدادند. اما بعــد از اجرای برجام براي مثال شــرکت زیمنس برای ما دعوتنامه ارسال کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.