فعاليت مجدد شعبه بانک ملت در سئول آغاز شد

Shargh - - اقتصاد -

ایبنا: مدیرعامل بانک ملت از فعالیت مجدد شعبه بانک ملت ســئول خبــر داد و گفت: پــس از اعمال تحریمها علیه ایران، فعالیت این شعبه کاهش یافت و پس از مدتی متوقف شــد؛ اما در دوران پســابرجام و با مســاعدت بانک مرکزی و موافقت وزارت اقتصاد کرهجنوبی، این شعبه از روز گذشته مجددا فعال شده است.هادی اخلاقی با بیان اینکه شعبه بانک ملت در سئول، تنها شعبه فعال بانکهای ایرانی در کرهجنوبی اســت، تصریح کرد: با مجوز یادشــده، شــعبه سئول میتواند نسبت به افتتاح حساب به وون کره و انجام معاملات با ایران اقدام کند. بیتردید بازگشایی مجدد این شعبه، نقش ارزشمندی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و کرهجنوبی ایفا خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.