سوئيچ کارتهای بانکی ايران و روسيه متصل شد

Shargh - - اقتصاد -

کلید اتصال ســوئیچ کارتهــای بانکی ایران و روسیه در ادامه گسترش ارتباطات بانکی در سطح بینالمللی، زده شد.به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی و بر اســاس آخرین اخبار، هموطنان دارای کارتهای شــتابی و همچنین دارندگان کارتهای روســی، از اواخر مرداد ســال جــاری میتوانند از خودپردازهــای دو کشــور و در فــاز بعد، از ســایر درگاههای پذیرش به صورت مشترک استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.