آینه

Shargh - - سیاست -

براي صلح؛ براي حاكميت قانون ابراهیم یزدی:..

تداوم مشــي اين دولت، ميتواند زمينه دســتيابي بــه آرمانهاي تاريخــي ملت ايران و تفــوق بينــش نوگرايانهاي كه آخوندخراســانيها و نائينيهــا دنبــال ميكردند را در تقابــل با منش و ديدگاهي كه «آزادي را كلمه قبيحه ميناميد» تسهيل و هموار سازد. يادآور ميشود كه رأي به روحاني، رأي «آري» به گفتمان اصلاحطلبــي و كنش گامبهگام و مســالمتآميز و رأي مثبت به تغيير، صلح، آزادي و حاكميت قانون اســت. همچنين رأي به روحاني رأي «نه» به ماجراجويي، قانونگريزي، فســاد، خشونت و پذيرش وضع موجود است...

دولتبسيجییابسيجدولتی؟ علی اکبری:

... وكيلی كه در ابتدای انقلاب از اعدام در نماز جمعه اســتقبال میكرد و سالها در بالاترين مناصب اين نظام مســئوليت داشته، بهگونهای سخن میگويد كــه گويی يکی از عناصر اپوزيســيون خارج كشور از تريبونهای رســمی جمهوری اسلامی ايران مشغول سياهنمايی كارنامه مشعشع اين نظام اسلامی اســت. اين وكيل كه از حماسه تماشاچيان فوتبال در ايام عاشورای حســينی به نيکی ياد میكند، عزيزانی دارد كه در عاشورای حســينی به تمام مقدسات اين مــردم تاختند و عناصر هتاک به امــام آزادگان جهان را مردمی خداجو! ناميدند تا فيلســوفان و متکلمين متوجه شوند كه اصل بديهی «اجتماع نقيضين محال است» در اين دولت، ابطال گرديده است. آقايی كه از ديواركشی در خيابانها نگران است، كسانی را در كنار خود قرار داده كه ســابقه ديواركشی در دانشگاهها را در كارنامه مشعشــع خود دارند. آقايی كه از فساد بد میگويد در كنار خود يک مفســد اقتصادی را میبيند كه ســابقه محکوميت و تحمل مجازات به واســطه مفاسد اقتصادی را در كارنامه دارد و برخی ديگر را كه ظاهرا در حريم امنيتی تعريفشده اين آقا، كسی نبايد متعرض آنان شــود و... ايام انتخابات با هر نتيجهای خواهد گذشــت ليکن آيا دولتمردان مســتقر كنونی تصور میكنند كه فردای بعد از انتخابات وجود ندارد و نخواهد آمد؟ آنها برای پاســخگويی در آن روز چه چارهای انديشيدهاند؟

تقارن الهامبخش

... اگر تصور ما اين باشــد كه دشــمنان ملتها در برابر نهضت بيداری ناشی از انقلاب اسلامی تحركی از خود نشان نخواهند داد و در برابر قيام ملتها ساكت و منفعل خواهند بود، اين يک تصور كاملا نادرســت اســت. وجــود گروههای تکفيــری، شعلهورشــدن جنگهای داخلی و جنگهای ميان كشورهای اسلامی كه لشکركشی جنايتكارانه عربستان سعودی به يمن يکی از نمونههای آنســت، نشان میدهند كه دشمن برای ناكامگذاشــتن نهضت بيداری ملتها بهشدت فعال است. همين واقعيت بايد ما را به فکر پيداكردن راهی برای تضمين ادامــه راه امام خمينی بيندازد و كاری كنيم كه افکار عمومی ايران و جهان به ســوی آرمانهای انقلابی امام جذب شود. ترديدی نيست كه رســيدن به اين هدف تنها درصورتی امکانپذير است كه سيره امام خمينی در سلوک با مردم، سادهزيستی، عدالت گســتری، حمايت از محروميــن، تحمل آرای مخالــف، پرهيــز از مصانعه، بیاعتنايــی به مطامع دنيايی، ميداندادن به اســتعدادها، كوچکنشمردن اصول، عمدهنکردن فروع، بزرگشمردن بزرگان، حفظ حرمتهــا و حريمها، تأكيد بر تهذيــب نفوس، تکيه بر وحدت، اجتناب از تفرقــه، احترام به آزادی افراد و تصلب در اجرای احکام دين بدون مســامحه بهويژه توسط مسئولان رعايت شود.

بداخلاقيچيست؟ محمدکاظــم انبارلویــی

..: «روز جمعه ميگوييم بداخلاقــي پايان يافته اســت». رئيسجمهور با بيان اين مطلب در جمع مردم لرســتان گفته اســت؛ «روز جمعه ميگوييم پروندهســازي پايان يافته اســت!» بداخلاقي چيست، پروندهســازي كدام است؟ اين دو سؤالي است كه ذهن مردم را به خود پس از برگزاري ميتينگها و مناظرهها مشغول داشته است. در مناظره اول رئيسجمهور وسط صحبت قاليباف بدون مقدمه گفت؛ شــما دروغگو هســتيد و ميخواهيــد مردم را فريب بدهيد. آقاي جهانگيري هم به كمك او آمد، اما نه دروغي اثبات شد نه فريبي! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.