اصولگراها در صدر تخلف انتخاباتی

Shargh - - سیاست -

ایسنا: جدول تخلفات رسانههای مشمول ماده ٦8 قانون انتخابات رياســتجمهوری از ساعاتی پيش از برگزاری آخرين مناظره تا دو روز پس از آن )از ساعت 1۴ روز جمعه، ۲۲ ارديبهشت تا ساعت 1۴ يکشنبه، ۲۴ ارديبهشت( منتشر شده است.

در ايــن گــزارش تــلاش شــده تــا عملکرد رســانههايی كه نــام آنهــا در اين جــدول ديده میشود، بررسی شود. بهطوركلی ماده 68 قانون انتخابات رياســتجمهوری بــه محدوديتهای قانونی رســانههای دولتی و بخش عمومی برای تبليغ له يــا عليه نامزدهای رياســتجمهوری و رصد تخلفات احتمالی رســانههای مشمول اين مــاده و بهرهگيری از نظــارت عمومی در جهت شفافيت، جامعيت و اجرای بدون تبعيض قانون اختصــاص دارد. براســاس جدول اعلامشــده از سوی معاونت مطبوعاتی، در ميان خبرگزاریها، خبرگــزاری «ايســنا» در ۴ مطلــب، «ايرنا» در 8 مطلب، «برنا» در ۹ مطلب، «مهر» در 1۰ مطلب، «دانشجو» در 1۰ مطلب، «تسنيم» در 3۹ مطلب و «فــارس» در ۴۰۰ مطلــب تخلف داشــتهاند. برايناساس، خبرگزاری «ايسنا» چهار مورد تخلف در له حجتالاســلام روحانی و يک مورد تخلف در له اسحاق جهانگيری داشته است. خبرگزاری «ايرنا» پنج مورد تخلف در له حجتالاسلام حسن روحانی و ســه مورد تخلف در له ســيدابراهيم رئيسی داشته اســت. همچنين خبرگزاری «برنا» ۹ مــورد تخلــف در له حجتالاســلام حســن روحانی داشته اســت. خبرگزاری «مهر» نيز پنج مورد تخلف عليه حجتالاســلام حسن روحانی، ســه مورد تخلف عليه اسحاق جهانگيری و پنج مورد تخلف در له حجتالاســلام ســيدابراهيم رئيســی داشته اســت. خبرگزاری «تســنيم»، 1۵ مورد تخلف عليه حجتالاســلام حسن روحانی، 11 مورد تخلف عليه اسحاق جهانگيری، 1۰ مورد تخلف له ســيدابراهيم رئيســی و ۹ مورد تخلف له محمدباقر قاليباف داشــته اســت. خبرگزاری «فارس»، 11 مورد تخلف عليه حسن روحانی، سه مورد تخلف عليه اســحاق جهانگيری، 1۷ مورد تخلف له ســيدابراهيم رئيسی و 1۲ مورد تخلف لــه محمدباقر قاليباف داشــته اســت. همچنين خبرگــزاری «دانشــجو»، پنج مــورد تخلف عليه حســن روحانی، ســه مورد تخلف عليه اسحاق جهانگيــری، يک مــورد تخلف له ســيدابراهيم رئيســی و يک مورد تخلف له محمدباقر قاليباف داشته است. همچنين براساس جدول اعلامشده در ميــان روزنامههــا، روزنامه «كيهــان» با پنج مطلب، روزنامه «جــوان» با پنج مطلب، روزنامه «شهروند» با سه مطلب، روزنامه «قدس» با سه مطلــب و روزنامه «ايران» بــا يک مطلب تخلف داشتهاند. برايناســاس، روزنامه «كيهان»، چهار مورد تخلف عليه حسن روحانی، يک مورد عليه اسحاق جهانگيری، يک مورد له ابراهيم رئيسی، يــک مورد لــه محمدباقــر قاليباف و يــک مورد له مصطفی ميرســليم داشــته اســت. همچنين روزنامه «شــهروند»، يک مورد تخلف له حســن روحانی، دو مورد عليــه محمدباقر قاليباف، يک مورد عليــه ابراهيم رئيســی و يک مــورد عليه سيدمصطفی ميرســليم داشته اســت. روزنامه «جوان» نيز سه مورد تخلف عليه حسن روحانی، يک مورد تخلف عليه اســحاق جهانگيری، ســه مورد تخلف لــه ابراهيم رئيســی و يک مورد له محمدباقر قاليباف داشته است. روزنامه «قدس» سه مورد تخلف عليه حســن روحانی، يک مورد تخلــف عليــه اســحاق جهانگيــری، دو مــورد تخلــف له ابراهيم رئيســی و يک مورد تخلف له محمدباقر قاليباف داشته است. همچنين روزنامه «ايران» يک مورد تخلف له حجتالاسلام حسن روحانی داشتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.