م قآامرماعظمیر میردآستام نها انت ریا مخاابانتتساتجسمهورتی

دستگاههای اجرائی، نظارتی و حافظ امنیت کاملا مراقبت کنند

Shargh - - سياست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظــم رهبری:

حضرت آیتالله خامنهای، مقــام معظم رهبری صبح دیروز )چهارشنبه( در دیدار هزاران نفر از مردم استانهای قزوین، زنجان و سمنان، در سخنان مهمی، انتخابات روز جمعه را یک جشــن ملی و یک حماســه بزرگ مردمی و جلوهای از اندیشه نو و جذاب مردمسالاری اســامی در مقابل دیــدگان جهانیــان خواندند و با تأکیــد بر لزوم حضور بســیار پرحجم مــردم در پای صندوقها گفتند: «روز جمعه هر فردی رأی بیاورد، برنــده اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام جمهوری اسامی هستند».

مقــام معظــم رهبــری بــا ابــراز خرســندی از حاکمشــدن فضای شور و شوق انتخاباتی در سراسر کشــور، خاطرنشــان کردند: «هر انتخاباتــی که در دورههــای مختلف برگزار میشــود، در واقع صحنه درخشــش ملــت ایران و حماســه عظیــم مردمی اســت که موجب افزایش عزت ملت و قدرت ملی میشود».

حضرت آیتالله خامنــهای، انتخابات را از منظر دیگر، بهرخکشیدن اندیشه نو و جذاب مردمسالاری اســامی در مقابل چشــم سیاســتمداران در دنیا دانستند و افزودند: «مردمســالاری دینی یک تجربه جدید بود که بهوســیله نظام جمهوری اســامی و امــام بزرگوار، به بشــریت عرضه شــد و ملت ایران در روز جمعه، بــار دیگر تبلور این اندیشــه نو را در معرض دید جهانیان قرار خواهد داد».

ایشان با تأکید بر اینکه انتخابات روز جمعه مورد توجه دو گروه در دنیا قرار دارد، گفتند: «از یک طرف مســئولان و دســتگاههای مختلف در آمریکا و اروپا و دولتهای دنبالــهرو آمریکا در منطقه و همچنین مقامــات رژیــم صهیونیســتی، نظارهگر انتخابــات خواهند بود تا ببینند مردم ایران چگونه و با چه روحیهای و در چه حجمی وارد میدان انتخابــات خواهند شــد و از طرف دیگر، ملتهای منطقه با نگاه تحسین و حسرت به حضور مــردم در روز جمعه چشــم دوختهانــد تا بــار دیگر عظمت ملــت ایــران و آزادی موجــود در نظــام اســامی و مردمســالاری دینی را نظارهگر باشند».

مقــام معظم رهبــری تأکید کردند: «برهمیناساس اگر حضور مردم در انتخابات ضعیف باشــد، یک نــوع قضــاوت و تصمیمگیری خواهد شــد اما اگــر حضــور مــردم در انتخابات، هوشــمندانه، قــوی و با حجــم زیاد باشــد، قطعا قضاوت به گونه دیگری خواهد بود».

حضرت آیــتالله خامنهای، برگــزاری انتخابات در دورههای مختلف را زمینهســازِ طراوتبخشــی مجدد و ارائه عظمتی دیگر از نظام اسامی خواندند و خاطرنشــان کردنــد: «روز انتخابــات بــرای نظام جمهوری اسامی، «روز جشن ملی و شادی و شور» است».

ایشــان با اشــاره به ناامنی گســترده موجود در منطقه غرب آسیا و شــمال آفریقا، گفتند: «در چنین محیط ناامنی، جمهوری اســامی ایــران با لطف و عنایت الهی، بــا آرامش و امنیت کامــل، در تدارک برگــزاری انتخابات اســت کــه این موضوع بســیار بااهمیت است و باید قدر و ارزش آن دانسته شود».

مقام معظــم رهبری بــا تأکید بــر اینکه فضای آزادی، فضای تأثیرگذاربودن رأی مردم و محیط امن و آرام کنونی، مرهون نظام جمهوری اسامی است، افزودند: «اگرچه برخی از این فضای آزادی استفاده ولی آن را نفی و ناسپاســی میکنند، اما اینکه ملت ایران بــا آزادی کامل در انتخابات شــرکت میکنند و رأی و تصمیــم آنهــا در انتخاب بالاترین مســئول اجرائی کشــور و همچنین مدیران شــهری تأثیرگذار اســت، موضوع بسیار باارزشی است که باید قدردان آن باشیم».

حضرت آیــتالله خامنهای خاطرنشــان کردند: «برگــزاری انتخاباتــی آزاد و رقابتــی و رأی مــردم بهمنظــور انتخــاب رئیسجمهور، بــرای ملتهای منطقه ما که دولتهای آنها تحت حمایت و سیطره آمریکا هستند، یک رؤیا است».

ایشــان، حضــور مــردم در صحنــه و در پــای صندوقهــای رأی را حاوی دو پیام مهم دانســتند و گفتند: «اولین پیامِ حضور در انتخابات، «نشــاندادن اعتمــاد و عاقه مردم به نظام جمهوری اســامی» است و پیام دیگر آن، «نشــاندادنِ زندهبودن و پای کار و مصممبودن ملت ایران» است».

مقام معظم رهبری تأکید کردند: «هرچه حضور مردم در پای صندوقهای رأی بیشــتر باشد و هرچه انضباط و پایبندی کنونی به قانون بیشتر باشد، آبرو و احترام ملت ایران نزد ناظران جهانی بیشــتر خواهد شد».

حضــرت آیتالله خامنــهای، رعایــت انضباط و پایبندی به قانون در ســه مرحله «قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات» را بســیار بااهمیت برشمردند و افزودند: «ملت ایران تجربه کرده است کــه رعایت این انضباط تا چه حد بهنفع او اســت و بیانضباطــی و رعایتنکردن قانون، تــا چه میزان مضر است».

ایشان با تأکید بر اینکه در روز جمعه با رأی مردم، در نهایــت یک نفر از میان نامزدهــا انتخاب خواهد شد، خاطرنشان کردند: «من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیســتم؛ زیرا هرکــس رأی بیاورد، برنده اصلی انتخابــات، نظام جمهوری اســامی و ملت ایران است».

مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره به جدیت دســتگاههای اجرائــی و نظارتــی انتخابات و دســتگاههای حافــظ امنیت در انجام وظیفه خود گفتند: «همه این دســتگاهها، مورد اعتماد و با یکدیگر نیز هماهنگ هســتند امــا بار دیگر به این دســتگاهها سفارش میکنم که آرای مردم امانت اســت و ایــن امانت باید حفظ شود».

حضرت آیــتالله خامنهای افزودند: «ممکن اســت افرادی باشــند که قصــد تخلفهایی را داشــته باشــند و دستگاههای نظارتی و اجرائی و حافظ امنیت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هســتند اما باید کاما مراقبت کنند».

ایشــان با تأکید بر اینکه دشــمنان ملــت ایران، از نزدیــک صحنــه انتخابــات را رصــد میکننــد، خاطرنشــان کردند: «باید چهره ملت ایران در مقابل بدخواهــان، چهــرهای مصمم و دارای عزم راســخ برای تصمیمگیری و درعینحــال چهرهای همراه با اعتمادبهنفس، قدرتمند و با آرامش باشد».

مقام معظم رهبری با اشــاره به برخی ســخنان ناشایســتی که در جریان رقابتهای انتخاباتی بیان شــد، گفتند: «اگرچه این سخنان شایسته ملت ایران نبود؛ اما حضور مردم همه این مسائل را حل خواهد کرد و این سخنان تأثیری نخواهد داشت».

حضرت آیتالله خامنهای افزودند: «انشــاءالله مردم ایران اعم از زن و مرد، روز جمعه در سراســر کشــور، در انتخابات شــرکت خواهند کــرد و با این حضور و با نشــاندادن عزم راســخ خــود، به نظام اسامی آبرو خواهند بخشید».

ایشــان در ادامه یک توصیه مهم بــه هواداران و ســتادهای نامزدهای انتخاباتی داشــتند و گفتند: «عاقهمندان نامزدها و ســتادهای آنها باید متانت و انضبــاط را رعایت کنند؛ زیــرا این چند صباح زندگی و کار دنیــا خواهد گذشــت و آنچه باقــی میماند،

مقام معظم رهبری: روز جمعه با رأی مردم، در نهایت یک نفر از میان نامزدها انتخاب خواهد شد. من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نیستم؛ زیرا هرکس رأی بیاورد، برنده اصلی انتخابات، نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران است. باید چهره ملت ایران در مقابل بدخواهان، چهرهای مصمم و دارای عزم راسخ برای تصمیمگیری و درعینحال چهرهای همراه با اعتمادبهنفس، قدرتمند و با آرامش باشد

اعمال ما و محاسبه الهی است؛ بنابراین همه باید با درنظرگرفتن رضای الهی و با خالصکردن نیتها در عرصه رقابتها و تبلیغات انتخابات فعالیت کنند».

مقــام معظــم رهبری بــا تأکیــد بر اینکــه اگر فعالیتهای انتخابات با هدف رضایت الهی باشــد، خداونــد به آنها برکت خواهد داد و آنچه که به نفع ملت ایران اســت، پیش خواهد آمد، افزودند: «همه موظف به پایبندی به قانون و رعایت انضباط قانونی و عمل به آن هستند».

حضرت آیتالله خامنهای گفتند: «نظام اسامی در طــول نزدیک بــه چهار دهه، بهرغــم دورههای مختلف و شــرایط گوناگون دنیا و منطقه و همچنین برخــی عملکردهای احیانا نامناســب یــا غیرجامع مســئولان، به پیش رفته و حرکت عظیم جمهوری اسامی و حضور مردم کار خود را کرده است».

ایشان تأکید کردند: «این پیشرفت روزبهروز ادامه خواهد یافت و جمهوری اسامی آن روزی را خواهد دید که دشــمنان مأیــوس شــوند و از زیادهگویی و یاوهگویی دست بردارند».

مقام معظم رهبــری در پایان بحــث انتخابات، اظهــار امیــدواری کردند خداوند متعــال به آزمون بزرگ روز جمعه عنایت کند و برکت دهد و هر آنچه را که خیر و صاح ملت و کشور است، پیش آورد.

مقــام معظم رهبری در ابتدای سخنانشــان، ماه شعبان را ماه دعا و توسل و آمادهشدن برای ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان خواندند و افزودند: «باید از فرصت باقیمانده ماه شــعبان استفاده و خود را وارد وادی معنویــت و رحمت الهــی کرد و جوانان عزیز با دلهای صاف و پاکشــان، آمادگی بیشــتری برای استفاده از این فرصت و نعمت الهی دارند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.