دعوت شورایعالی انقلاب فرهنگی از مردم برای حضور در انتخابات

Shargh - - سياست -

تسنیم: دبیرخانه شــورای عالــی انقاب فرهنگی بــا صــدور بیانیهای ملــت ایــران را به حضــور پای صندوقهای رأی و انتخاب افرادی شایســته و توانمند فراخواند. در بخشــی از این بیانیه آمده است: برگزاری انتخابــات در نظام جمهوری اســامی ایران، به مثابه جشــن بلوغ ملت بزرگ ایران است که حاصل انقاب اسامی و دستاورد خون پاک هزاران شهید گلگونکفن اســت و به همین اعتبار، این ملت غیور و قدرشــناس همــواره از این فرصت گرانقدر و مغتنم برای تحکیم پایههای مردمســالاری دینی به نحو احسن بهره برده اســت و بهخوبی میداند که در این انتخابات پرشور، پیروز اصلی ملت بزرگ و سرافراز ایران است. برگزاری انتخابــات در نظام جمهوری اســامی ایران، به مثابه جشن بلوغ ملت بزرگ ایران است. این بیانیه میافزاید: روز 29 اردیبهشــت ملت ایران در حالی برای انتخاب رئیسجمهور و اعضای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا پای صندوقهای رأی میرونــد که بحمدالله کشــورمان در قلب منطقهای که در آتش تکفیرگرایی میســوزد، در کمال امنیت و آرامش به ســر میبرد و این ملت بزرگ به شکرانه این نعمت الهی، با انتخاب مدیرانی کارآمد و دلسوز، مسیر حرکت کشور به سمت اهداف عالیه انقاب اسامی را هموار خواهند ساخت. در بخشــی از این بیانیه آمده است: ســنگاندازی در مسیر پیشــرفتهای علمی ایران در همه زمینهها و با اســتفاده از ابزارهایی مانند ترور و تحریم، ترویج سبک زندگی غیراســامی و مباین با ارزشهای ملی و بومی تنها بخشــی از زمینههایی اســت که دشمنان انقاب اســامی و ملت مســلمان ایران از آنهــا برای تحقق نیات سلطهجویانه خود بهرهگیری میکنند. با توجه به این موارد، انتظار جــدی و مطالبه حقیقی ملت ایران از منتخبــان خود در انتخابات 29 اردیبهشــت، تاش همهجانبه برای مقابله با هرگونه حرکت مغایر با روند پیشرفت و اعتای کشور در همه حوزهها و بهویژه حوزه علم و فرهنگ است. در پایان این بیانیه آمده: دبیرخانه شــورای عالی انقاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد و خاطــره امــام خمینی)ره( و همه شــهدای انقاب اسامی و دفاع مقدس و بهویژه شهدای مدافع حرم، همه آحاد و اقشــار ملت بزرگ ایران و بهویژه جامعه نخبگان کشور را به حضور حماســی و فراگیر در پای صندوقهای رأی و انتخاب افرادی شایســته و توانمند در هــر دو انتخابات ریاســتجمهوری و شــوراهای اسامی شهر و روستا فرا میخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.