ایرانیان خارج از کشور چگونه رأي ميدهند

Shargh - - سياست -

3- سرکنســولگری جمهــوری اســامی ایــران در مونیــخ آدرس: Mauerkircherstr59,81679 Munchen

4- سرکنسولگری جمهوری اسامی ایران در هامبورگ آدرس: Hamburg‬ 18,22299 ‪Bebeallee 5- ساختمان سابق ســفارت جمهوری اسامی ایران در شهربن دانمارکآدرس: ‪Godesberger Allee 1133-137‬

ســفارت ایــران در دانمــارک نیز اعام کــرده که صندوق اخذ رأي از ســاعت هشــت الی 18 صبح روز 29 اردیبهشت برابر با 19 ماه می در ساختمان کنسولی ســفارت جمهوری اسامی ایران در کپنهاگ در آدرس

KBH ø‬ 6,2100 ‪Engskiftevej مستقر است. به جز کپنهاگ در هیچ شــهر دیگر دانمارک، صندوق رأي دایر نخواهد بود. سوئیس

انتخابات ریاستجمهوری ایران در سوئیس در سه حوزه برگزار میشود. مراکز انتخاباتی سوئیس در سه حوزه برن، زوریخ و ژنو خواهد بود. چک

ســفارت ایران در پراگ نیز از ســاعت هشت صبح تا شــش بعدازظهر روز جمعه 29 اردیبهشت میزبان هموطنان ایرانی برای اخذ آرای آنهاست. اسلوونی

انتخابات در کشــور اسلوونی در شــعبه اخذ رأي مستقر در ســفارت جمهوری اسامی ایران در لوبلیانا بــه نشــانی Lju-‬ 8,1000 Ulica ‪Tolstojeva bljana برگزار میشود. هلند

ســفارت جمهوری اســامی ایــران در هلند روز جمعــه انتخابــات را در ســاختمان مجاور ســفارت جمهــوری اســامی ایــران بــه آدرس Duinweg: ‪JX.Den Haag24,2585‬ برگزار میکند. اسپانیا

انتخابات در اســپانیا در محل سفارت کشورمان در مادرید برگزار میشود. ایرلند

سفارت کشــورمان در دوبلین نیز همزمان با داخل کشــور، انتخابات را برگــزار میکند. آدرس ســفارت جمهوری اســامی ایــران در دوبلیــن , MOUNT ‪MERRION AVE. BLACKROCK,‬ ‪CO. DUBLIN. IRELAND72‬ پرتغال

دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران در شهر کوئیمبرا در کشور پرتغال در نشانی زیر برگزار خواهد شد. ‪Sala cedide ،Arquivo da Uni�‬ ‪versidade de Coimbra،Rua de São Pe-‬ ‪dro, n.º 2،3000�370 Coimbra‬

همچنیــن هموطنان مقیــم پورتو نیــز میتوانند همان روز از ســاعت 14 الــی 18 در نشــانی زیر رأي خود را به صندوق بیندازنــد‪Sala 302,Reitoria:‬ ‪Universidade PortoPraça Gomes Teix-‬ eira4099-002 جمهوری آذربایجان

انتخابــات در کشــور اذربایجان در ســفارت ایران در باکو برگزار میشــود. آدرس شــعبه اخــذ رأي در آذربایجان: باکو- بخش یاسامال – خیابان شریفزاده – پاک 269 – ســاختمان شماره 2 سفارت جمهوری اسامی ایران ) بخش کنسولی ( بلاروس، گرجستان و اوکراین

دو صندوق اخذ رأي در مینسک، پایتخت باروس، برای رأيگیــری از ایرانیان شــرکتکننده در انتخابات ریاستجمهوری در نظر گرفته شده است که از ساعت هشــت صبح تا 18 به وقت محلی پذیرای هموطنان حائز شرایط اســت. صندوق اول در سفارت جمهوری اسامی ایران به نشانی مینسک، خیابان استاروولینسکی تراکــت - شــماره ‪A 41‬مســتقر اســت همچنین در خوابگاه شماره شش دانشگاه دولتی پزشکی باروس در مینسک رأي دانشــجویان ایرانی به صندوق ریخته خواهد شد. به گزارش ایرنا، ایرانیان مقیم گرجستان نیز میتوانند برای رأيدادن در انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم از ساعت هشــت تا 18 شنبه 29 اردیبهشت )وقت محلی( به جایگاه اســتقرار دو صندوق تدارک دیدهشــده در این کشور مراجعه کنند. صندوق شماره یک در تفلیس، پایتخت گرجســتان، خیابان تاشکندی، شــماره 37 مجتمع آموزش فردوسی سفارت ایران و در شــهر بندری باتومی هم سرکنسولگری جمهوری اسامی خیابان پرنواز مپه پاک 83 برای محل استقرار دو صندوق اخذ رأي از هموطنان پیشبینی شده است. همچنیــن در اوکراین صندوق رأيگیــری دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در کییف، پایتخت این کشــور قرار دارد و ایرانیان میتوانند از ساعت 9 تا 17 در سفارت جمهوری اســامی ایران به نشانی خیابان کروگلو اونیورسیتتسکا - شماره 12 رأي دهند. پکن

ســفارت ایران در پکن مانند دیگــر نمایندگیهای کشــورمان در خــارج از کشــور اقــدام بــه برگزاری دوازدهمیــن انتخابــات ریاســتجمهوری در محل نمایندگی خواهد کرد. رأيگیری در محل نمایندگی به آدرس زیر انجام میشود: ‪Embassy of the I.R.‬ ‪of Iran, No. 13, Dong Liu Jie, San Li‬ ‪Tun, Beijing 100600 P.R. CHINA‬

رأيگیری به صورت همزمان در سرکنسولگریهای جمهوری اســامی ایران واقع در شهرهای شانگهای، گوانگجو و هنگکنگ برگزار خواهد شد. ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.