جملاهناجگمارنفستلحنه دختاماعنشتدزیور اافغفانغستااننسنگتراهارن

Shargh - - جهان -

درحالیکه بســیاری بر ایــن باورند که داعش در عراق و سوریه نفسهای آخر خود را میکشد، خطر داعش در افغانســتان روزبهروز پررنگتر میشود و حمــلات این گروه بیشــتر. در آخریــن حملهای که داعش مســئولیت آن را بــه عهده گرفتــه، چندین مرد مســلح به ساختمان شبکه تلویزیون افغانستان در شــرق جلالآباد واقع در ننگرهار حمله کردند و تعدادی از آنها پس از درگیــری با نیروهای امنیتی، وارد ساختمان مذکور شدند. مقامهای افغان اعلام کردند، ســه عامل انتحاری به همراه تعداد دیگری به محل شــبکه تلویزیونــی افغانســتان )آرتیای( یورش بــرده و دو نفر از آنها خود را منفجر کردهاند. این حمله دو کشــته و 16 زخمی بر جای گذاشت و تعدادی خبرنگار هم ساعاتی در داخل ساختمانگیر افتادند. گرچه حملات بهاری گروه تروریستی پرنفوذ طالبان در افغانستان هفتههاست آغاز شده، اما این داعش بود که مســئولیت حمله اخیــر را پذیرفت. ســاعاتی پس از آغاز این حمله، منابع محلی ولایت ننگرهار در شــرق افغانستان تأیید کردند که درگیری میان افــراد مســلح و نیروهای امنیتی افغانســتان در ســاختمان رادیــو و تلویزیون پایان یافته اســت. براساس گزارشها دو موتوری که مهاجمان با آن به محل آمده بودند، نیز بعد از ورود آنان به ساختمان رادیو و تلویزیون منفجر شــد. گفته میشــود که در ایــن موتورها مواد انفجــاری کارگذاری شــده بود. عطاالله خوگیانی، ســخنگوی والــی منطقه، ضمن تأیید خبر حمله شبهنظامیان به ساختمان این شبکه خاطرنشــان کرد هنــوز هدف و هویــت عوامل این حمله مشخص نیست. ســاختمان رادیو و تلویزیون در نزدیکــی مقر والی ولایت ننگرهــار قرار دارد. در نزدیکی این ســاختمان، چند هتل و همچنین حوزه اول امنیتی پلیس قرار دارد. این حوزه ســال گذشته هم هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت.

ولایت ننگرهار که این حمله در آن اتفاق افتاده، خاســتگاه داعش اســت و ایــن گــروه در ماههای اخیــر تلاش کرده حوزه نفــوذ و قلمروی خود را در افغانســتان افزایش دهد. هشــدارها دربــاره نفوذ داعش در افغانســتان بهویژه پــس از تضعیف این گروه در سوریه و عراق بالا گرفت. عملیات آزادسازی موصل، آخرین ســنگر داعش در عــراق به مراحل پایانی رسیده و نیروهای امنیتی این کشور، حدود 90 درصد این شــهر را آزاد کردهاند. از آن سو، نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حال پیشــروی به ســمت رقه، پایتخت خودخوانده داعش در ســوریه هســتند و از همیــن رو داعش بر آن اســت با پیشــروی در خاک افغانستان، شکســتهای خود در عراق و سوریه را جبــران کند. دراینمیان برخی گروههای تروریســتی کموزن در افغانستان و نقاط مرزی این کشور مشتاق ائتلاف با گروههای تروریســتی دیگر هستند و داعش میتوانــد از آنهــا اســتفاده کرده و قــدرت خود در افغانستان را افزایش دهد.

ارتش افغانســتان و نیروهای آمریکایی حاضر در این کشــور، از ســال 2001 در حال مبارزه با نیروهای گــروه طالبــان بودهانــد و در این میــان، داعش با اســتفاده از خلأ امنیتی شرق افغانســتان، توانست برای خود پایگاهی در این منطقه فراهم کند. داعش بــرای اولینبار در ســال 2015، بخشهای بزرگی از ولایتهای ننگرهار و کنر، در نزدیکی مرز پاکســتان را تصــرف کــرد، اما نبرد بــا این گروه تــا حد زیادی تحتالشعاع مبارزه علیه طالبان قرار گرفت.

حضور داعش و برنامهریــزی برای مبارزه با این گروه در افغانســتان آنقدر در ســکوت خبری پیش رفته بود که بســیاری ماه گذشــته و پــس از حمله آمریکا به داعــش با بزرگترین بمب غیرهســتهای آمریکا موســوم به «مادر بمبهــا» متوجه حضور داعش در افغانستان شدند. هرچند طبق برآوردهای آمریکا، شمار نیروهای داعش در افغانستان بین 600 تا 800 نفر اســت و از همین رو در همان زمان برخی کارشناســان براین بــاور بودند که اســتفاده از چنین بمب مخربی علیه داعش، ضرورت نداشته است.

حدود ســه هفته پیش هــم دومین رهبر داعش در افغانســتان در حملات هوایی آمریکا کشــته شد و بــه گفته منابع خبری دولت افغانســتان، فردی با نام «ارهابی» که به نظر برادر «حافظ ســعید» رهبر ســابق گروه داعش در افغانســتان اســت، به جای «عبدالحسیب لوگری»، سرپرست داعش افغانستان شــده اســت. گروه داعش حوزه فعالیت خود را در افغانستان که بخشی از منطقه موسوم به «خراسان» میداند، از ســه سال قبل آغاز کرده و فرماندهی این گروه را «حافظ ســعید» برعهده داشت. سعید اولین سرکرده داعش در افغانستان بود که سال گذشته در استان ننگرهار در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در این اســتان کشــته شــد. با همه اینها و با وجود همه وعده و وعیدهای آمریکا برای ســرکوب داعــش در افغانســتان، این گــروه در ماههای اخیر چندین حمله عمده را در افغانســتان ســازماندهی کرده و پیش برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.