افشای اسرار طبقهبندیشده يک متحد

Shargh - - جهان -

رســانههای خبــری آمریکا میگویند بــه احتمال زیاد، اســرائیل منبع اطلاعاتی درباره گروه تروریستی «داعــش» بــوده اســت کــه «دونالــد ترامــپ»، رئیسجمهــوری آمریکا، در ملاقات بــا وزیر خارجه و ســفیر روســیه «فاش» کرد. به گزارش بیبیسی، اکنون برخی از کارشناســان میگویند ممکن اســت افشــای این اطلاعات و منبع آن باعث شــود اسرائیل در تبادل اطلاعات حســاس با آمریکا احتیاط به خرج دهد و این وضعیت روابط اطلاعات بین دو دولت را با محدودیت مواجه کند.

رئیسجمهــوری آمریــکا هفته گذشــته بــا وزیر خارجه روســیه و سفیر آن کشــور در آمریکا در کاخ ســفید دیدار کرد. بعضی رســانههای خبری بهنقل از مقامــات دولتی که از آنان نامی نبردهاند، نوشــتند ترامــپ مطالبی را درباره تحرکات داعش در ســوریه در ایــن ملاقات مطرح کــرد که بهعنــوان اطلاعات طبقهبندیشده از سوی «یک متحد» در اختیار آمریکا قرار گرفته بود.

در پی انتشــار این گزارشها، «ران درمر»، ســفیر اســرائیل در آمریکا، با ارســال اطلاعیهای به روزنامه «نیویورکتایمــز» هرگونــه تأثیر منفی ایــن واقعه بر روابط اطلاعاتی با آمریکا را منتفی دانســته است. او در نامه خود نوشــته است: «اسرائیل نسبت به روابط خود با آمریــکا در زمینه تبادل اطلاعات اعتماد کامل دارد و در انتظــار تعمیــق روابط در ســالهای آینده تحت رهبری ترامپ است».

پیشتر ترامپ در توییتر خود نوشــته بود بهعنوان رئیسجمهــوری «حــق مســلم» او بوده اســت تا اطلاعاتی را که مبادله آن را برای مقابله با تروریســم لازم میدانســته با کشــورهای فعال در ایــن زمینه مطرح کند. رســانههای خبری نوشــتهاند مشــخص نیســت که رئیسجمهوری یا سایر مقامات حاضر در جلسه از حساســیت این اطلاعات آگاهی داشتند اما ظاهرا با توزیع یادداشــتهای این جلسه بین اعضای شورای امنیت ملی، نهادهای اطلاعاتی برای ارزیابی آثار افشای این اطلاعات جلساتی تشکیل دادند.

همزمان برخی کارشناســان اســرائیلی گفتهاند با وجود موضع رسمی سفیر آن کشور در آمریکا در مورد ادامه و تقویت همکاری اطلاعاتی با آمریکا، افشــای نقــش و احتمالا نحــوه عمل اســرائیل در گردآوری چنین اطلاعاتی درباره ســوریه به احتمال زیاد باعث نگرانی تشکیلات اطلاعاتی این رژیم خواهد شد.

روزنامه اســرائیل «هاآرتص» گزارشی به قلم یک کارشناس اســرائیلی منتشــر کرده که ضمن تأکید بر اینکه بعید است «روابط ارزشمند» اسرائیل با آمریکا بر ســر یک مورد بیاحتیاطی رئیسجمهوری آمریکا تضعیف شــود، افزود اظهارات ترامــپ دراینباره که بهعنوان رئیسجمهوری، حق مســلم او بوده اســت تا به منظــور مقابله با تروریســم، اطلاعات محرمانه را با کشــورهای همسو با این هدف مطرح کند، قطعا درســت است. این کارشــناس افزوده اســت به نظر میرســد ماهیت این اطلاعات چنان بوده اســت که آمریکا آن را حتی در اختیار متحدان اطلاعاتی نزدیک خود هم قرار نداده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.