شرط اعراب برای بهبود رابطه با تلآويو

Shargh - - جهان -

یــک روزنامــه آمریکایــی از آمادگــی مشــروط کشورهای عرب حوزه خلیجفارس برای بهبود رابطه با اســرائیل و اتحاد علیه ایران خبــر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال از پیشنهاد امیرنشینهای خلیجفارس برای مناسبات بهتــر با اســرائیل در ازای توقف ساختوســازها در اراضی فلســطینی خبر داد؛ این در حالی اســت که وزارت دارایــی این رژیم سهشنبهشــب بــه توافقی با شــهرداری «اللد» دســت یافت که به موجب آن 17.237 واحد مســکونی جدید در این شــهر احداث خواهد شد.

گزارش والاســتریت در آســتانه حضــور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در عربستان سعودی و اســرائیل منتشر شده اســت؛ ترامپ نخستین سفر خارجی خود را شــنبه آینده با ورود به عربستان آغاز میکند و دوم خرداد به اسرائیل میرود. به نوشته این روزنامه آمریکایی، سران عربستان و سایر امیرنشینها بــا اعمال نفوذ دونالد ترامپ بر ســر پیشــنهادی که پیشاپیش به اسرائیل ارائه شده، به توافق رسیدهاند.

در این پیشــنهاد آمده اســت که اگر اســرائیل از شهرکســازی در اراضــی مورد نزاع دســت بردارد، امیرنشینها به روند عادیسازی مناسبات با اسرائیل روی خواهند آورد. براساس این گزارش، امیرنشینها خواهان کاهش ســختگیریهای اســرائیل درباره زندگی فلسطینیان غزه نیز شدهاند.

والاستریت به نقل از یک مقام مرتبط با مذاکرات درباره این توافق ســران عرب نوشــت که «اسرائیل دیگر دشــمن نیســت، بلکــه یک فرصت اســت». امیرنشــینهای خلیجفارس ظاهرا با اسرائیل رابطه رسمی ندارند، اما در دورهای کوتاه بعد از توافق اسلو میان اسرائیل و فلسطینیان، مناسباتی محدود در حد دفتر بازرگانی اســرائیل در بحرین و عمان برقرار بود اما این دفاتر نیز بهطور محرمانه کار میکردند.

به نوشــته والاســتریت پیشــنهاد اخیر نزدیکی امیرنشــینهای خلیجفارس به اســرائیل با مواضع ترامپ که میکوشــد کشــورهای عربی را به دخالت برای پیشــبرد روند صلح تشــویق کنــد، همخوانی دارد. ایــن گــزارش میافزاید که مخالفت مشــترک امیرنشینها و اســرائیل با ایران یکی از دلایل اصلی در تدوین سند نزدیکی امیرنشینها به اسرائیل است.

به نوشــته ایــن روزنامــه آمریکایــی، ترامپ این روزهــا ملاقاتهایی را پیش از آغاز نخســتین ســفر خارجــی خود انجــام داده و از جمله روز دوشــنبه با «امیر محمــد بنزائد آلنهیــان»، ولیعهد امارات، که به واشــنگتن رفتــه، گفتوگو کــرد. این گزارش همچنیــن میگوید مقامات اســرائیل نیــز بهتازگی دیدارهای محرمانهای از امیرنشینهای خلیجفارس، بهویژه امارات، داشــتهاند. همزمان، والاســتریت در روزهای گذشــته همچنین خبر داده بود که اسرائیل با فروش جنگافزار پیشــرفته آمریکایی مانند سامانه ضدموشکی «تاد» به سعودیها مخالفتی ندارد. اما براساس این گزارش، آمریکا معاملاتی را با عربستان نهایــی میکند که برتری نظامی اســرائیل در منطقه حفظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.