آزادی 90 درصد موصل

Shargh - - جهان -

وزارت دفاع عراق از بازپسگیری حدود 90 درصد شهر موصل خبر داد و تأکید کرد، آزادی کامل موصل بســیار نزدیک اســت. نخســتوزیر عراق نیز از آغاز عملیاتی نظامی علیه داعش در اســتانهای کربلا و الانبار خبر داد. به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه مصــری الیومالســابع، حیدر العبادی، نخســتوزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مســلح این کشــور، در کنفرانسی مطبوعاتی آغاز یک عملیات نظامی در دو منطقه واقع در حدفاصل استان شیعهنشین کربلا و اســتان الانبار را با هدف نابودی گروهکهای داعش اعلام کرد. العبادی تأکید کرد: نیروهای مسلح عراق عملیاتی نظامی را در حدفاصل دو منطقه «الرحالیه و النخیب» آغاز کردند. نخستوزیر عراق در ادامه از حصول توافقی با اقلیم کردســتان عراق درخصوص عملیات اخیر در غرب نینوا خبر داد و گفت: بهتازگی عملیاتی نظامی را در شــمال «الرحالیه» و شــمال «النخیــب» بــرای بیرونرانــدن تروریســتها آغاز کردهایم. العبادی در ادامه از داعشــیها دعوت کرد خود را تســلیم کنند و به داعشــیهایی که تســلیم شوند، وعده داد به شکلی عادلانه محاکمه شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.