تحریم نزدیکان بشار اسد و ۵ نهاد سوری

Shargh - - جهان -

وزارت خزانــهداری آمریکا اعلام کرد این کشــور تحریمهایی علیه پنج فرد و پنج مؤسســه که حامی دولت سوریهاند، اعمال کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در میان افراد تحریمشده از ســوی وزارت خزانهداری آمریــکا، محمد عباس، یکی از خویشــاوندان نزدیک رامی مخلوف، از تجار سرشــناس ســوریه، قــرار دارد. همچنین ســازمان منع گســترش سلاحهای شــیمیایی اعلام کرد نتایج تحقیقات این سازمان نشان داده در جریان حملهای که مــاه ســپتامبر 2016 در حلب انجام شــد، از گاز خردل استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.