آزادی افشاکننده اسناد آمریکا از زندان

Shargh - - جهان -

چلســی منینگ که به خاطر یکی از بزرگترین پروندههاي افشای اســناد طبقهبندیشده آمریکا به زندان محکوم شــده، قرار اســت آزاد شود. به گزارش خبرگزاری فرانســه، چلسی منینگ سرباز ســابق ارتش آمریکا در جــولای 2010 میلادی به دلیل انتشار بیش از ‪7 00‬هزار سند طبقهبندیشده نظامــی و دیپلماتیــک از طریــق ویکیلیکــس، بازداشت شــد. این یکی از بزرگترین پروندههای مربوط به افشای اسناد طبقهبندیشده در آمریکا به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.