تشدید اعتصاب «مروان برغوثی»

Shargh - - جهان -

کمیتــه اطلاعرســانی اعتصــاب غذای اســرای فلسطینی در بیانیهای اعلام کرد مروان البرغوثی، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح و یکی از اسرای فلسطینی که دســت به اعتصاب غــذا زده، از طریق وکیلمدافع خــود پیامــی را از زنــدان الجلمه واقــع در نزدیکی شــهر جنین در شــمال کرانه باختری ارسال کرده که محتوایش این اســت در صورتی کــه مرکز زندانهای رژیم صهیونیســتی بررسی خواســتههای اسرا را آغاز نکند، از نوشیدن آب نیز خودداری خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.