استقرار پرتابکننده موشک در جزیره مورد مناقشه

Shargh - - جهان -

روزنامه دولتی چین با ذکر جزئیاتی از برنامههای تقویت نظامی پکن گزارش داد چین با هدف مقابله با غواصان نظامی ویتنام در یک تپه دریایی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی پرتابههای موشک مستقر کرده اســت. به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، چین تأکید دارد ســازههای نظامی مســتقر در جزایر تحــت کنترلش در دریای چیــن جنوبی به تجهیزات دفاعی محدود میشــود و هر کاری بخواهد میتواند در اراضی خودش انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.