تمدید وضعیت فوقالعاده اقتصادی در ونزوئلا

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری ونزوئلا وضعیــت فوقالعاده اقتصادی را برای 60 روز دیگر تمدید کرد تا دسترسی مردم را به خدمات اولیه تضمین کند. دولت ونزوئلا اعلام کــرد این اقــدام برای تمدید مــدت وضعیت فوقالعاده اقتصادی در کشور برای حمایت از مردم و تضمیــن زندگی آنهــا و حفاظت از آنهــا در برابر تهدیدها صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.