سئول خواستار ازسرگیری ارتباط با کرهشمالی

Shargh - - جهان -

کرهجنوبــی اعــلام کرد خواســتار آغــاز مجدد ارتباطــات بــا کرهشــمالی اســت. رئیسجمهوری جدید این کشور سیاســت دوگانه تحریم و مذاکره با پیونگیانــگ را با هدف کنترل برنامههای موشــکی و هســتهای آن در پیش گرفته اســت. این در حالی اســت که چین هم بهعنوان تنها متحد کرهشــمالی درخواست مشابهی مطرح کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.