دغدغههم اریمدحی ط مزیبستایخی خو نام یودرداهارنهکعدادارا کللهننموصنجطنفابیهدی هایا کیهزتلاآشبآنها کرایمن جااتم سحیطتزیست ب

Shargh - - علم -

وقتی درباره او جستوجو کنید، خواهید دید در اینترنت دربارهاش نوشتهاند که متولد شــهر کمبریج در ایالت ماساچوست آمریکاســت. پدرش «کنت»، از فعالان بــورس و مادرش «نانســی»، اســتاد دانشــگاه بود. پــدرش اصلیت اســکاتلندی- انگلیسی داشــته و مادرش فنلاندی- ســوئدی است. برادرش در عرصه هنری و مجسمهســازی فعالیت میکند. چنــدی بعد وی به همراه خانوادهاش به شــهر نیوتون میروند، ولی مجددا به همراه مادرش به کمبریج برمیگردد. «بنافلک» از دوستان صمیمی اوست و این دو از کودکی با یکدیگر دوستان نزدیکی بودند. همچنین «هوارد زین»، مورخ، نیز از همسایگان او بوده اســت. او دوران مدرسه خود را در همین شــهر گذراند. شاید اولینبار، بازیگری را در دوران دبیرســتان تجربه کرده باشــد. او در دوره دبیرســتان در نقشهای مختلــف تئاتر بازی میکرد. وی همیشــه از معلم نمایــشاش تقدیر میکند. ضمنا از سال 1988 تا 1992 در دانشگاه هاروارد تحصیل میکرد، اما هیچوقت فارغالتحصیل نشــد. در دانشــگاه رشته وی زبان انگلیســی بود و در دانشگاه هم نقشهای زیادی را در تئاتــر آنجا قبول میکرد. چندی بعد نیز برای ادامه بازیگری، تصمیم به ترک تحصیل گرفت و از دانشگاه هاروارد خارج شد. بعدها دربــاره این تصمیمش گفت: «زمانی فهمیدم تصمیمم اشــتباه بوده که دیگر کار از کار گذشــت». او در اصل بازیگــر، فیلمنامهنویس و تهیهکننده آمریکایی است. دوران حرفهای او از زمانی شروع شد که با همراهی «بنافلک» در فیلم ویل هانتینگ خوب بهعنوان نویسنده فعالیت کرد و به خاطر همین نیز این دو، برنده جایزه اســکار بهترین نمایشنامه اصلی )غیراقتباســی( شدند. همچنین برای بازی در این فیلم نیز نامزد دریافت جایزه اسکار، جایزه گلدنگلوب، جایزه ستلایت و جایزه انجمن بازیگران فیلم شد. وی اول در فیلم زیبای «نجات سرباز رایــان» حضور یافــت. او در این فیلم با «تام هنکس» همبــازی بود که نقش نســبتا کوتاه ولی مهمی داشت. سپس شــروع به نقشآفرینی در سهگانههای اوشــن و بعد، مجموعه فیلمهــای بورن کرد. درادامــه در فیلمهای ژانر درام نیز بهخوبی ظاهر شــد و فیلمهــای زیبایی همچون ســیریانا، چوپان خوب و رفتگان از جمله آثار درام وی اســت. وی همچنیــن بهخاطر نقشآفرینیاش در فیلم شکســتناپذیر نامزد دریافت گلدنگلوب شد. در سال 2007 ستاره وی را در پیادهرو شــهرت هالیوود نصب کردند و مجله پیپل وی را بهعنوان یکی از جذابترین بازیگران مرد جهان معرفی کرد. با این پیشــینه مشخص نیست که آقای «مت دیمون» از چه زمانی به موضوع محیط زیست و آب علاقهمند شد. او مؤسســهای را به نام water.org تأسیس کرد تا از آن طریق بتواند کمکی در راه فراهمکردن آب آشامیدنی سالم برای مردم نیازمند جهان انجام دهد. «مت دیمون» همچنین از گروه هنرمندان فعال در عرصه خیریه اســت. وی مؤسس و پشــتیبان مؤسســات خیریه در حوزههای مختلفی همچــون مقابله با فقر و گرســنگی در آفریقاست. شبکه تلویزیونی «اچبیاو» با همکاری «مت دیمون» و «بنافلک» فیلمی درباره بحران جهانی آب ســاخته اســت. فیلم تلویزیونی «تشــنه» داســتانی چندلایه را درباره بحران جهانی آب روایت میکند. رئیس برنامههای «اچبیاو» در بیانیهای اعلام کرد: «از اینکه همکاریمان را با دیمون و افلک ادامه میدهیم، بسیار خوشحال هستیم». این در حالی است که این دو فیلمساز خیلی بااستعداد، امروز از استعدادهای سینمایی خود برای آگاهیدادن بــه این موضوع که اهمیتی جهانی دارد، اســتفاده میکننــد. این دو پیشتر با «پروژه گرینلایت» با این شــبکه همکاری کرده بودند. دو فصل نخست «پروژه گرینلایت» اولینبار بین سالهای 2001 تا 2003 از شبکه اچبیاو روی آنتن رفت و ســومین فصل آن در سال 2005 از طریق شبکه تلویزیونی «براوو» به نمایش درآمد و یک دهه بعد دوباره به روی آنتن شبکه اچبیاو بازگشت. «مت دیمون» چند ســال قبل به جمعیــت زیادی که در کنفرانس انســتیتوی میلکن گلوبال حضور داشتند، گفت: «روی سیاره زمین تعداد مردمی که یک تلفن همراه دارند از کسانی که دسترســی به آب و خدمات بهداشتی دارند، بیشتر است». منظور او این بود که آب بهعنوان یک حق انســانی برای آنهایی که دسترسی کامل به آن دارند، یک موضوع نســبتا بیاهمیت اســت درحالیکــه در بعضی از نقاط جهــان کودکان نمیتوانند تحصیل کنند چون شغلشــان جمعآوری آب برای خانواده اســت و این کار دیگر زمانی برای درسخوانــدن باقی نمیگذارد. این هنرپیشه آمریکایی در این مراسم هدیه یک میلیوندلاریاش را به مؤسسه «واتر اورگ» اهدا کرد. اخیرا در برنامه دیگری اعلام شــد کــه آقایان «مت دیمون»، «بنافلــک» و «تام بــردی» وارد یک کار خیریه جالب شــدهاند و به این منظور بلیت بختآزمایی یک برنامه را که شــامل پیتزاخوردن با این سه بازیگر است، میفروشند. یعنی میان خریداران بلیت این رقابت، قرعهکشی میشود و برنده بهعنوان میهمان به بوســتون )که شهر این ســه هنرپیشه است(، پرواز میکند و در یک هتل چهارســتاره اقامت میکند و آنجا با این سه نفر پیتزا میخورد و میتواند با آنها درباره مسائل ورزشی یا سیاسی صحبت کند. برای شرکت در این قرعهکشی، بلیتهای 10دلاری فروخته میشود. هریک از این هنرپیشهها در کار خیریه هستند. «دیمون» بنیادی برای بهرهمندی مردم از آب پاکیزه و سالم دارد، «بنافلــک» یک بنیاد خیریه برای کمک به مــردم کنگو و «بردی» بنیادی برای حمایت از ورزشــکاران جوان آماتور دارند. هدف «دیمون» کمککردن به مردم در درک این مسئله است که کمبود آب یک مسئله جدی است. بههمینمنظور او در پروژهای دیگر با همراهی چند نفر از دوستان مشهورش ویدئوهایی درست کرده است که در آنها از مردم درخواست میشود به «بحران آب» فکر کنند.

پای در راه نه و هیچ مپرس

مطمئنا او تنها هنرپیشــه در جهان نیســت که دغدغههای محیطزیستی و خیرخواهانــه دارد. همین چندیپیش بود که «لئوناردو دیکاپریو» عکســی از کشتی بهگلنشسته در بخش خشکشده دریاچه ارومیه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و زیر آن به نقل از پایگاه جهانی هواشناسی نوشت: «یک کشتی مخروبه در دریاچه خشکشــده ارومیه در شــمال غربی ایــران. این بزرگترین دریاچه نمک در خاورمیانه اســت، امــا درحالحاضر فقط پنج درصد از آب آن باقی مانده اســت. از دو دهه پیش به دلیل تغییر آبوهوا، ساختوســاز سد و کاهش بارندگی، دریاچه رو به خشــکی رفته است...». این حرکت او باعث شد که «گری لوئیس » نماینده سازمان ملل با انتشار توییتی در فضای مجازی ضمن قدردانــی از این حرکت، توجه ویژه به این دریاچه را خواســتار شــود. در ادامه نیز نماینــده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه و نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس شــورای اسلامی، ضمن تقدیر و تشــکر از ابراز احساسات «لئوناردو دیکاپریو» بازیگر مشــهور، نســبت به وضعیت دریاچه ارومیه و انتشار عکس دریاچه ارومیه در صفحه شخصی اینستاگرام خود، از این بازیگر توانمند سینما بــرای بازدید از دریاچه ارومیه و همســوکردن همه مردم جهــان برای احیای دریاچه ارومیه دعوت کرد. «دیکاپریو» نیز یکی از برندگان اســکار است. او در سپتامبر 2014 به سمت سفیر صلح ســازمان ملل متحد و نماینده این سازمان در امور تغییرات جوی برگزیده شــد. وی از ســال 1998 تاکنــون همواره برای حفظ محیط زیســت تلاش کرده اســت و در بنیادی که با نام خود او راهاندازی شده، فعالیت میکند. در واقع صفحه اینستاگرام «دیکاپریو» را باید یک مجله اینترنتی مصور از اطلاعات مربوط به مسائل زیستمحیطی دانست که به زبان ســاده و با لینک و اطلاعات مســتند، تلاش میکند مسائل ساده اما بسیار مهم محیط زیســت جهانی را به خوانندگان و علاقهمندان این عرصه معرفی کند. با کمی جستوجو میتوان دریافت که «لئوناردو دیکاپریو » پس از موفقیت فیلم سینمایی «تایتانیک»، در سال 1998 میلادی یعنی زمانی که تنها 24 سال داشت، «بنیاد لئوناردو دیکاپریو» را برای حمایت از محیط زیســت راهاندازی کرد. این مؤسسه نهادی غیرانتفاعی برای افزایش آگاهی نسبت به مسائل محیطزیستي بود. گرچه بخشهای مختلف طبیعت، محور توجه او بود، اما او بیشــتر تمرکز خــود را روی مباحثی مانند گرمشــدن کــره زمین، حفظ تنوع زیســتی زمین و حمایت از گسترش انرژیهای تجدیدپذیر قرار داد. این بنیاد در 40 کشور جهان روی پروژههای متعدد محیطزیســتی کار کرده و دو فیلم مستند به نام «سیاره آب» و «گرمایش جهانی» ســاخته و منتشر کرده است. فعالیتهای چشمگیر ایــن بازیگر و فعال اجتماعی در این زمینه جوایزی را از ســوی گروههای حامی محیط زیست برایش به ارمغان آورد که جایزه محیط زیست مارتین لیتون سال 2011 میلادی و جایزه رهبری محیط زیســت 2003 میلادی که از سوی مؤسسه جهان ســبز آمریکا برگزار میشود، از آن جمله هستند. «دیکاپریو» سال 2000 میلادی جشن روز ملی زمین را در واشنگتن آمریکا برگزار و در این مراسم با «بیل کلینتــون»، رئیسجمهور وقت مصاحبه کرد. ایــن دو درباره موضوعاتی مانند گرمایش زمین و مسائل محیطزیستی با هم به گفتوگو پرداختند. او تلاش دارد بخشی از سرمایه خود را در این راه صرف کند و به خاطر محیط زیست، به سفر برود و ســخنرانیهای پرحرارت ایراد کند. او را باید در بالای فهرست هنرمندان حامی محیط زیســت برشمرد. هنرپیشه «جزیره شــاتر» در سال 2013 از طریق برگزاری حراجی آثار هنری که به نام ســاعت یازدهم برپا شــد، 40 میلیون دلار کسب و آن را در راه اهداف بنیاد حامی محیط زیست خود خرج کرد. او در این حراجی به شــرکتکنندگان گفت: «جوری چانه بزنید که انگار سرنوشــت کره زمین به ما بســتگی دارد». اینگونه بود که ایــن حراجی، پردرآمدترین حراجی خیریه مربوط به مســائل محیطزیســتی جهان لقب گرفت. این هنرپیشه سال گذشــته میلادی در اقدامی دیگر به اندونزی ســفر کرد و از دولت این کشور به دلیل گسترش صنعت روغن پالم که منجر به ازبینرفتن «جنگلهای سوماترا» شده است، انتقاد کرد.

به خودمان برگردیم

مطمئنا در این چند ســطر نمیتوان تمامی هنرپیشگان فعال در امر محیط زیســت جهان را نام برد و افراد فوقالذکر بهعنوان مثال انتخاب شدهاند. البته در کشــورمان نیز هســتند هنرپیشــگانی که دغدغههای محیطزیستی دارند و هرازچندگاهــی این دغدغههای خود را با مردم در میان میگذارند، ولی شــاید نیاز به انجام پژوهشی در این عرصه باشد تا مشخص شود که دلیل پررنگنبودن حضور اینگونه افراد فرهیخته در حل مشــکلات زیســتمحیطی کشــورمان چیســت؟ آیا آین افراد از مشکلات محیط زیست ایران و جهان آگاه نیستند؟ آیا آنان در عرصههای دیگر از قبیل امور خیریه مشغولاند و آیا حاضرند به موازات فعالیت در دیگر امور خیریه، در زمینه محیط زیست نیز فعالیت کنند؟ آیا محیط زیست را بهعنوان یک خط قرمز میشناسند و ترجیح میدهند وارد آن نشوند؟ آیا تصور میکنند که دغدغه آنان، دغدغه عموم مردم نیست و امکان جمعآوری کمکهای مردمی برای انجام پروژههای زیستمحیطی وجود ندارد؟ دلیل این فرهیختگان هرچه باشــد، تفاوتی نمیکند ولی شخصا عقیده دارم که با توجه به وجود رسانههای مختلف در فضای واقعی و مجازی، میتوان به موضوعاتی از قبیل آلودگی هوای کلانشــهرها، انباشت زباله در سواحل و جنگلها، شکار حیوانات در معرض انقراض، نابودی دشت لالههای واژگون، هجوم کیسهها و بطریهای پلاستیکی به محیط زیست، گسترش بیابان، ترک روستاها و مهاجرت به شــهرها به دلیل نبود آب و امکانات، بحــث آلودگیهای صنعتی و هزاران مشکل خرد و کلان دیگر پرداخت. مطمئنا همه مستحضرید که مثلا یک کلیپ کوچک که چند هنرپیشــه مطرح در آن حضور داشــته باشند و در شبکههای مجازی دستبهدست شــود، بهراحتی میتواند با تأثیرگذاری زیاد، یک مشکل محیطزیســتی را مطرح یا چارهجویی کند و احتمالا کمکهای مالی برای حل آن را فراهم کند. در اینجاســت که باید گفت: «باید در انتظار روزی بود که همه ایرانیان اعم از مردم عادی، فرهیختگان و مسئولان به مسئولیت اجتماعی خود واقف شده و عمل کنند تا جامعه بهتری داشته باشیم.»

«مت دیمون» معتقد است آب بهعنوان یک حق انسانی برای آنهایی که دسترسی کامل به آن دارند، یک موضوع نسبتا بیاهمیت است درحالیکه در بعضی از نقاط جهان کودکان نمیتوانند تحصیل کنند چون شغلشان جمعآوری آب برای خانواده است و این کار دیگر زمانی برای درسخواندن باقی نمیگذارد. او در مراسم میلكنگلوبال هدیه یک میلیوندلاریاش را به مؤسسه «واتر اورگ» اهدا کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.