وصیت میکنپمگ فاتهه که عایضرداییاعبضادینن خنووجوادنشمررخا هم اهدا کنند

Shargh - - حوادث -

شرق: والدین پســر نوجوانی که در پی تصادف دچار مرگ مغزی شــده بود، با اهدای اعضای فرزندشان جان چند بیمــار نیازمند بــه پیوند عضــو را نجات دادند و زندگی دوباره به آنها بخشــیدند. ساســان عباســی، مســئول هماهنگی پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشــکی کهگیلویهوبویراحمــد، در این مورد گفت: مرحوم شــایان ملانژاد ۱۳ساله از اهالی ایل دشــمنزیاری کهگیلویه بود که بر اثر سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شــده بود. با رضایت والدینش دو کلیه و کبد و قرنیههایش به همنوعانش اهدا و براي پیوند به بیمارستان نمازی شــیراز انتقال داده شد . رحیم ملانژاد 44ساله که پدر شــایان است، درباره روزهای سخت مرگ فرزندش و اینکه چرا تصمیم به اهدای عضو گرفت، میگوید.

از روز حادثه برایمان بگویید.

چند روز مانده بود که فروردینماه تمام شود که پسرم شایان تصادف کرد و چند روز بعد هم در بیمارستان مرگ مغزی شد و ما اعضای بدنش را اهدا کردیم.

ماجرای تصادف چطور اتفاق افتاد؟

26 فروردین بود، از تالار بیرون شهری که عروسی بود میآمد که این اتفاق برایش افتاد.

خودتان همراه او نبودید؟

نــه، مــا نبودیم، شــایان با شــش نفر از دوســتان و همسنوسالهای خودش به عروسی فامیل یکی از آنها رفته بود. عروسی بیرون از شهر بود و آنها به طرف شهر میآمدند، حدود ســاعت 11 شــب کنار خیابان ایســتاده بودند که یک ماشین پیکان به آنها زد و این اتفاق افتاد.

شما چطور مطلع شدید؟

ســر کار بودم که به من زنگ زدند و گفتند چه اتفاقی افتاده و من رفتم به بیمارستان.

دوستان شایان چه شدند؟

مشــکل جدی بــرای آنها پیش نیامد.

دلیل تصادف چه بود؟

آنطــور که بــه ما گفتنــد بچه مریض مــرد راننــده در خــودروی شــخصیاش بوده و با سرعت زیاد میرانده که کنترل ماشین را از دست داده و این اتفاق افتاده است.

راننده الان کجاست؟

دقیقا نمیدانم در چه شــرایطی اســت، اما تا جایی که میدانم پلیس راه آمده و کروکی هم کشــیده، مراحل قانونی هم انجام شــده و ماشــین توقیف است؛ راننده هم آزاد شده.

شایان فرزند چندم شما بود و چند فرزند دارید؟

چهار پسر و یک دختر داشــتم و شایان فرزند دوم ما بود.

چطور به شما اطلاع دادند که شایان مرگ مغزی شده است؟

گفتنــد اصــا نمیشــود کاری برایــش کــرد، حتی میخواســتیم او را به شــیراز ببریم و امکان جابهجایی وجود نداشت.

چه صدماتی دیده بود؟

ســرش ضربه خورده بود و ضربه مغزی شــده بود، دست راستش و ســاق پای چپش شکسته بود و بغل و پهلویش هم زخم بود.

چه موقع فهمیدید که شرایط شایان خوب نیست؟

همانموقع کــه گفتند نمیشــود او را جابهجا کرد، بعد هم موقعی که دکتــر مغز و اعصاب به ما گفت که ضربه مغزی شــده و مــرگ مغزی اتفاق افتاده است و جوابش کردند، فهمیدیم عمرش به دنیا نیست.

چه زمانی تصمیم به اهدای عضو گرفتید؟

موقعــی که فهمیدیــم او از بین میرود، گفتیم چــرا جان چند نفر را برای رضای خدا نجات ندهیم.

از کجــا بــا اهدای عضو آشــنا بودید؟

در تلویزیــون دیــده بودیــم و میدانســتم افــرادی هســتند کــه چندسالی در نوبت دریافت کلیه و کبد هستند، دیدیم حالا که بچه ما دارد از بین میرود، چند نفر را نجات دهیم.

این تصمیم خودتان بود یا از شما خواستند که این کار را انجام دهید؟

از اول کــه گفتند ضربه مغزی شــده، خودم تصمیم گرفتم و بعد به دکترها گفتم.

این تصمیم را بهتنهایی گرفتید؟

نه، با همسرم هماهنگ کردم و بعد به دکترها گفتم و بعد دکتر عباس و تیم پزشکی استان آمدند.

با دیگر اعضای خانواده هم مشورت کردید؟

با برادر خودم و برادرخانمم هم مشــورت کردیم که آنها هم گفتند جان چند نفر را نجات دهیم.

آیا کسی مخالفت کرد؟

بعضی از فامیلهای نزدیک مخالف بودند.

دلیل مخالفتشان چه بود؟

میگفتند بچه کوچک است و نباید بدن او را پاره کنیم، البته مخالفت آنها هم به خاطر دوستداشتن شایان بود.

آنهایی را که مخالف بودند چطور قانع کردید؟

با آنها صحبت کردیم و برایشان توضیح دادیم که ما میخواهیم جان چند نفر را نجات دهیم.

آنها قانع شدند؟

شــایان بچه من و مــادرش بود و مــا بودیم که زحمت او را کشــیده بودیم و مــا بودیم که تصمیم میگرفتیم، دیدیم دلیل مهمی برای مخالفت وجود ندارد. بچه از دســت رفته بــود و فرصت هم دارد از دســت میرود برای همین زیاد برای قانعکردن آنها تــاش نکردیم. امــا الان که چندتــا از اعضای بدن بچهمان زنده است و جان چند نفر را نجات دادهایم، انگار خود او زنده است.

آیا از خود شایان چیزی در این مورد شنیده بودید؟

ما اصا نتوانســتیم با شایان حرف بزنیم؛ چشم او باز نشد. چیزی هم قبا دراینباره نگفته بود.

فکر میکنید اگر اهــدای عضو نکرده بودید، وضع روحیتان با الان چه تفاوتی داشت؟

خیلی فرق داشــت، آنموقع شــایان را از دست داده بودیــم، اما الان تعدادی از اعضای او زنده اســت و جان چند نفر را نجات داده. وقتی فهمیدم امکان اهدای قلب او وجــود ندارد، خیلی ناراحت شــدم چون اگر قلبش را میشد اهدا کرد، الان قلبش هم زنده بود.

توصیه شــما به افرادی که ممکن است به شرایط مشابه شما دچار شوند، چیست؟

توصیه میکنم اگر چنین گرفتاریای برایشــان پیش میآیــد، به این فکر کنند که جان چند نفر را نجات دهند. من و مادر شــایان هم اگر اتفاقــی برایمان بیفتد، باز هم همین کار را میکنیم و من وصیت و سفارش میکنم که اعضای بدنم را اهدا کنند، چون کار خداپسندانهای است، خیلی خوب اســت وقتی خودمان داریم تلف میشویم، جان چند نفر را نجات دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.