آدمربايی به خاطر يک شرطبندی

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که به خاطر یک شرطبندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را پس گرفت؛ اما آدمرباها از جنبه عمومی جرم محاکمه شدند. به گزارش خبرنگار ما، هشتم مرداد ســال 95 زنی با پلیس 110 تمــاس گرفت و گفت: چند نفر از دوســتان همســرم او را دزدیدهاند. این زن گفت: چند روز بود از همسرم فرهاد، خبر نداشتم و او به خانه نیامده بود. تا اینکه چند ساعت پیش با من تماس گرفت و گفت دوســتانش او را به خاطر 50 میلیون تومان پول دزدیدهاند و از من خواست این مبلغ را تهیه کنم و برایش بفرستم تا آنها او را رها کنند. سپس مأموران کار خود را برای پیداکردن این مرد آغاز کردند. آنها پس از شناسایی محــل نگهداری این مرد که در باغــی در خادمآباد بود، وارد آنجا شدند و فرهاد را از چنگ آدمرباها رها کردند. او پس از رهایی از دست آدمرباها، به مأموران گفت: مدتی پیش در یک شرطبندی ‪5 0‬میلیون تومان پول به یکی از دوســتانم باختم؛ اما نتوانستم به او پولی بدهم. تا اینکه روز حادثــه چند مرد بهعنوان مأمور جلوی من را گرفتند و من را سوار ماشین کردند. پس از چند ساعت، من را به باغی در خادمآباد بردند و 20 روز در آنجا نگه داشــتند. تــا اینکه مأموران آمدند و مــن را آزاد کردند. با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیه این چهار مرد صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد که شاکی روز گذشــته قبل از شروع دادگاه، شکایت خــود را پس گرفت؛ اما متهمهــا از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند. ابتدای جلسه، نماینده دادستان

کیفرخواست را قرائت کرد. ســپس یکی از متهمان که خود را بهعنوان مأمــور معرفی کرده بود، مقابل قضات ایستاد و گفت: فرهاد خودش با ما آمد و من او را مجبور بــه این کار نکردم. زمانی هم که به بــاغ آمد، اصا او را کتک نزدیم و با او خوشرفتاری کردیم. سپس یکی دیگر از متهمها در جایگاه حاضر شد و گفت: زمانی که فرهاد را دزدیدند، از ماجرای آدمربایی خبر نداشتم. بعد از پنج روز متوجه شدم دوستانم فرهاد را دزدیدهاند؛ اما زمانی هــم که فرهاد در باغ بــود، هیچکداممان با او بدرفتاری نکردیم. در پایان جلسه، قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.