مرگ 4 نفر در آتشسوزی مینیبوسی در پايتخت

Shargh - - حوادث -

شرق: آتشسوزی یــک دستگاه مینیبوس در بزرگراه ســعیدی تهران باعث مرگ چهار نفر و زخمیشدن شــدید راننده آن شد. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیــک راهور فاتب به بیان آخریــن جزئیات حادثه حریــق مینیبــوس در بزرگراه ســعیدی پرداخت و گفت: متأســفانه سه مرد و یک زن در این حادثه جان باختنــد و راننده مینیبوس نیز با ســوختگی شــدید در بیمارســتان بستری اســت. به گزارش عصر ایران چهار کشــته این حادثه از پرســنل ایران ایر و سازمان هواپیمایي کشور بودند. سرهنگ محمد رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران، به تشریح جزئیات حادثه حریق مینیبوس در بزرگراه ســعیدی اشاره و اظهار کرد: در ســاعت 7:25 صبح دیروز مینیبوس سرویس یکی از ادارات کــه از جنوب به شــمال بزرگراه ســعیدی در حــال حرکت بود، قبل از ســیمتری جی به دلایل نامعلوم دچار حریق میشود. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که مأمــوران پلیس راهنمایــی و رانندگــی از اولین گروههایــی بودند که در محل حادثه حاضر شــدند، تصریح کرد: آتشنشــانی نیز بهموقع به ســر صحنه رســید اما چون آتش گسترده بود متأسفانه چهار نفر از سرنشینان مینیبوس که یک زن و سه مرد بودند، بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست دادند. سرهنگ رازقی افزود: راننده نیز در این قضیه دچار ســوختگی شدید شــد که هماکنون در بیمارستان بستری است. این مقام ارشد پلیس راهور فاتب خاطرنشان کرد: به دلیل حریق این مینیبوس حق مسیر بزرگراه سعیدی، جنوب به شــمال و شمال به جنوب همچنین خیابان قزوین، خیابان زرند، جنوب به شمال سعیدی و بلوار معلم دچار ترافیک ســنگین شــدند که پلیس راهور تهران به منظور روانسازی ترافیک مجبور شد که در چنــد مقطع محدودیت ترافیکی ایجاد کند تا بالاخره تردد عادی در مسیر برقرار شد. رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ خاطرنشــان کرد: درحالحاضر منطقه پاکســازی شده و تردد عادی و روان شد. همچنین لازم به ذکر است علت این حادثه در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.