ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال بیش از یک تُن مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

میزان: فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچستان از کشــف یکتــن و دو کیلوگــرم تریــاک در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان خبر داد. سردار حسین رحیمی گفت: با تاش مأموران انتظامی شهرستان «سراوان» و پشــتیبانی فنــی و اطاعاتی پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان اعضای باندی که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو اقدام به انتقال مواد مخدر از مرزها به داخل استان میکردند، شناسایی شــدند. وی افزود: قاچاقچیان مسلح، شب گذشته با یک دســتگاه خودروی تویوتا در محورهای فرعی شهرستان «ســراوان»، گرفتار کمین یگانهای عملیاتی پلیس شــده و با آنها به صورت مســلحانه درگیر شــدند. رحیمی با اشــاره به حدود نیم ساعت درگیری مســلحانه شــدید، تصریح کرد: قاچاقچیان که توان مقابله با آتش پرحجم مأموران را نداشــتند با بهجاگذاشــتن خودرو حامل مواد مخدر با استفاده از تاریکی شــب و کوهســتانیبودن منطقه از صحنه متواری شــدند. به گفته وی، مأموران در پاکسازی از محل درگیری، یک قبضه ســاح کاش و یک تن و دو کیلوگرم تریاک کشــف کردند. فرمانده انتظامی استان سیستانوبلوچســتان در پایان به تاش مأموران برای دســتگیری قاچاقچیان متواری اشــاره و خاطرنشان کرد: یکــی از مأموریتهــای مهم پلیــس، مبارزه با حمل، نگهداری، خریدوفــروش و قاچاق مواد مخدر بهعنوان بای خانمانســوز جامعه اســت و برخورد نیروی انتظامی در این راســتا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.