دستگیری مانتوفروشی که با اسکیمر دزدی میکرد

Shargh - - حوادث -

ایرنا: رئیسپلیــس فتای پایتخت از دســتگیری مانتوفروشــی خبر داد کــه با قراردادن اســکیمر در دســتگاه کارتخوان، حسابهای مشــتریان را خالی میکرد. ســرهنگ محمدمهدی کاکوان افزود: فردی با طرح شــکایت در دادســرای جرائم رایانهای گفت درحالیکــه کارت عابربانك در جیبش بود، یکدفعه از طریق خودپرداز وجوهی از کارتش برداشــت شده بــود. این مقام انتظامــی افزود: با بررســیهای لازم صورتگرفتــه و تصاویــر دوربینهای خودپــرداز در همین حین، تعداد شــش پرونده دیگر واصل شد که شاکیان آن نیز بیان کردند از حسابشان به همین ترتیب برداشت شــده است بنابراین ضمن بازجویی دقیق و مجدد از شکات مشخص شــد تمام شکات در تاریخ مشــخصی اقدام به خرید مانتو ارزانقیمت کردهاند. کاکوان اظهار کرد: شــگرد مجرمانه اســکیمر باعث این برداشتهای غیرمجاز شده بود. فروشنده پس از اخــذ کارت، رمز کارت را کپی و در نهایت به شــکات اعام میکرد دســتگاه کارتخوان وی خراب است و پــول نقد بابت خرید از مشــتریان میگرفت از طرفی دیگر با رمزی که از طریق اســکیمر در اختیار داشــت به برداشــت دوباره از کارت مشــتری اقدام میکرد. رئیسپلیــس فتای پایتخت به شــهروندان هشــدار داد: حتمــا هنــگام خرید و پرداخت وجــه از طریق دستگاههای خودپرداز مراقب باشند که روی دستگاه، قطعه اضافی یا چسبخوردگی وجود نداشته باشد و حتما خودشان کارت بکشند و رمز را وارد کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.