احتمال کلاهبرداری با سامانههای نامزدهای ریاستجمهوری

Shargh - - حوادث -

فارس: معــاون مبارزه با جعــل و کاهبرداری پلیــس آگاهی ناجا از احتمال کاهبرداری نســبت به طرح ثبتنام و راهاندازی سامانههای نامزدهای ریاســتجمهوری خبــر داد. ســرهنگ محمدرضا اکبری، معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی ناجــا، درخصــوص احتمــال کاهبرداری نســبت به طرح ثبتنام و راهاندازی ســامانههای نامزدهای ریاستجمهوری، اظهار کرد: با توجه به ســفرهای مکرر نامزدهای انتخاباتی به استانهای مختلف و طرح ثبتنام و راهاندازی سامانه «کارانه یــا کارورزی» و نیــز افزایش چندبرابــری یارانهها احتمال سوءاســتفاده کاهبــرداران از این موضوع متصور اســت. وی با بیان اینکه تاکنون در مورد این شــیوه، کاهبرداری موردی اعام نشــده است، به شــهروندان توصیه کرد: از ارائــه هرگونه اطاعات مانند رمز دوم کارت و پرداخت وجه در سامانههای غیررســمی و ســامانههایی که هیچگونه شناختی نســبت به آن ندارند، خودداری کنند. معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیــس آگاهی ناجا تصریح کــرد: هموطنــان برای صحت و ســقم ســایت از طریــق کانالها و مبادی رســمی و نیز مراجعه به دفاتر نمایندگــی کاندیداها میتوانند اطاعات لازم را کســب کنند. سرهنگ اکبری گفت: فرصتطلبان با راهاندازی ســایتهای مشــابه ســایت مورد نظر کاندیداها با گرفتن اطاعات و مشخصات شخصی افراد امکان هرگونه سوءاستفاده را فراهم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.