قتل خونین در سلماس 6 کشته بر جای گذاشت

Shargh - - حوادث -

ایســنا: فرماندار ســلماس گفــت: قاتل حادثه خونین در ســلماس که سبب کشتهشدن شش نفر از جمله یک نوزاد 40روزه شده است، دستگیر شد. مســعود حاجیعلیلو اظهار کرد: حوالی ســاعت یکونیــم بامداد در پی گــزارش تیراندازی در محل انتهــای خیابان مصطفی خمینی شــمالی، عوامل انتظامی و پلیس بهســرعت در محل حاضر شدند. مســعود حاجیعلیلو اظهار کرد: حادثه تیراندازی یک مســئله خانوادگی بوده که ضــارب )ح. الف( داماد خانواده )م. الف( بوده که به علت اختافات خانوادگی، تمامی اعضای خانواده را به قتل رسانده و از صحنه متواری شــده است. حاجیعلیلو اظهار کــرد: قاتل پس از خروج از منزل خانواده مقتول در مقابل بستنی شمیران، یک خودرو را بهزور گرفته و پس از فرار ماشــین را در حوالی روستای مغانجوق این شهرســتان رها کرده و متواری شده است. وی تصریح کرد: در این حادثه خونین شش نفر از جمله یک نوزاد 40روزه کشته شده و یک دختر ششساله نیز زخمی شدهاست. فرماندار سلماس خاطرنشان کرد: خوشــبختانه بــا تاش مأمــوران زحمتکش نیروی انتظامی فرد قاتل در کمتر از هشــت ساعت در روستای یزدکان دستگیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.