مرگ جوان 32ساله در پی نصب بنر تبلیغاتی یک کاندیدا

Shargh - - حوادث -

میــزان: در پــی نصــب بنــر تبلیغاتــی یکی از کاندیداهای شــورای شــهر فردیس، جوانی ۳2ساله جــان خــود را از دســت داد. این حادثه نیمهشــب سهشنبه در شــهرک طالقانی فردیس رخ داد. جوان ۳2ساله برای نصب بنر تبلیغاتی، بالای دکل برق رفته بود که بر اثر برقگرفتگی به پایین پرتاب شــد و در دم جان سپرد. ســرهنگ ایوب احمدی، فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس، با تأیید این خبر گفت: متأسفانه در پــی بیاحتیاطی، جوانی ۳2ســاله در حین نصب بنــر تبلیغاتی جــان خود را از دســت داد. وی افزود: افراد باید زمان نصــب بنرهای تبلیغاتی نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.