7 کشته و مصدوم در پی واژگونی یک دستگاه مینیبوس

Shargh - - حوادث -

میزان: واژگونی مینیبوس در محور شــیراز - کوار هفت کشــته و مصدوم برجا گذاشــت. عالیمنش، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی استان فارس، گفت: در محور شیراز - کوار یک دستگاه مینیبوس واژگون شــد و در پی ایــن حادثه یک نفر کشــته و شش نفر دیگر نیز مصدوم شدند. وی افزود: دو دســتگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و چهار مصدوم این ســانحه به بیمارستانهای شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل و دو مصدوم به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.