اصغر فرهادی جشنواره کن را افتتاح کرد

Shargh - - هنر -

شرق: اصغــر فرهادی، كارگردان ايرانی، با حضور روی صحنه جشــنواره كن و سخنرانی، هفتادمين جشنواره فيلم كن را افتتاح كرد.

مراســم افتتاحيــه هفتادميــن جشــنواره بينالمللی فيلم كن روز گذشــته، 27 ارديبهشت در حالی برگزار شــد كه اصغر فرهادی، كارگردان سرشــناس ايرانی، با حضور در مراسم افتتاحيه و سخنرانی، اين رويداد مهم سينمايی را افتتاح كرد. اصغر فرهــادی برنده دو جايزه اســكار خارجی، سال گذشــته با فيلم «فروشــنده» جايزه بهترين فيلمنامــه كــن و بهتريــن بازيگر مرد جشــنواره )شهاب حسينی( را كسب كرد.

گفتنی اســت كه اصغر فرهادی اين روزها در تدارک ســاخت فيلم جديدش است و آنطور كه كانال تلگرامی «فروشــنده» خبــر داده، ريكاردو دارين، ستاره آرژانتينی ســينمای جهان، به جمع بازيگــران اين فيلم پيوســته اســت. بــه گزارش «اســكرينديلی»، زبان فيلم تــازه اصغر فرهادی اســپانيايی اســت و پيش از اين اعلام شــده بود كه «پنهلوپه كروز» و «خاويــر باردم» در آن بازی میكنند. ريكاردو دارين، ستاره آرژانتينی سينمای جهان، ديگر بازيگر اين فيلم اســت. فيلمبرداری اين اثر ســينمايی از اواســط ماه آگوست در شهر مادريد، پايتخت اسپانيا، آغاز میشود.

داريــن در فيلم تــازه فرهادی نقش همســر پنهلوپــه كــروز را بازی میكند. فيلــم تازه اصغر فرهادی درامی خانوادگی و تريلری روانشناسانه است كه در آن ماجرای دزديدن يک دختر نوجوان به آشكارشدن رازهای خانواده ختم میشود.

آنچه مشخص است، كمپانی الدسئو بيش از اين تهيهكننده اين اثر ســينمايی نخواهند بود. اين پــروژه كه بين 12 تا 1۳ ميليــون دلار هزينه دارد، حاصل همكاری فرانســه، ايتاليا و اسپانيا خواهد بود. الكساندر مالهگی از كمپانی فرانسوی «ممنتو فيلــم»، آلــوارو لونگوريــا از كمپانی اســپانيايی «اســتالوارتس مورنا فيلــم» و آندريا اوچيپنتی از كمپانی ايتاليايی «لاكــی رد» در اين پروژه حضور دارند. فرهادی فيلمنامه اين اثر را به زبان فارسی نوشته و پس از آن به زبان اسپانيايی ترجمه شده اســت. كارگردان «جدايی نادر از ســيمين» برای پرتماشاگرترين فيلم كارنامه كاری خود گروهی از بزرگان ســينما را گردهم آورده اســت كه از ميان آنها میتوان به آلبرتو ايگلســياس )آهنگســاز(، خوزه لوييس آلكائينــه )مدير فيلمبرداری(، كلارا نوتاری )طــراح صحنه( و ســونيا گرانده )طراح لباس( اشاره كرد.

الكســاندر مالهگــی، تهيهكننده «گذشــته» و «فروشــنده»، درباره فيلم جديــد فرهادی گفت: «اين فيلم سومين همكاری من و فرهادی پس از «گذشته» و «فروشنده» است. من همچنان شيفته قدرت و ظرافت كارهای او هستم. در فيلم جديد، داســتانی هيجانانگيز، لوكيشــنهای فوقالعاده و بازيگرانی درجهيــک را در اختيار داريم. اين اثر پرتماشاگرترين فيلم فرهادی تاكنون خواهد بود و من دنبال جذب حداكثر ميزان تماشاگران هستم».

اصغر فرهادي پيش از اين، فيلمسازي با گروه و عوامل خارجي را در كارنامه هنري خود تجربه كرده اســت. فيلم «گذشــته» با برخي از عوامل ســينماي فرانســه در پاريس ساخته شــده بود. برهنيس بو، ســتاره فرانســوي آرژانينيالاصل در آن فيلم به ايفاي نقش پرداخت و توانســت نخل طلاي بهترين بازيگر كن را از آن خود كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.