درخشنده: فیلم «هیس! پسرها فریاد نمیزنند» را میسازم

Shargh - - هنر -

شــرق: «پوران درخشــنده»، كارگردان سينمای ايران، كه با ساخت فيلمهای اجتماعی خود همواره نهاد خانواده را مورد حمايت قرار میدهد، همزمان بــا روز جهانی خانــواده، ضمن بازديــد از «مجتمع ديدی لند» و آشنايی با «بستر تجارت اجتماعی ديدی بود» با «ســعيد صديقيان»، مشاور فرهنگی - هنری مجموعه، درباره جديدترين فعاليتهای ســينمايی خــود و امــكان همكاریهای متقابل بــه گفتوگو نشست. گفتنی است «بستر تجارت اجتماعی ديدی بود»، اولين شبكه ملی تجارت الكترونيک در ايران و منطقه است كه به ابتكار و همت «حبيب ابوقداره» با حمايت و شراكت بانک حكمت ايرانيان پايهگذاری شده است. به گزارش «فرهنگ نو»، درخشنده درباره جديدترين فعاليت ســينمايی خود گفت: «مشغول نگارش فيلمنامه «هيس! پســرها فرياد نمیزنند!» هستم و اگر همه كارها طبق برنامه پيش برود، آن را به سیوششمين جشنواره فيلم فجر خواهيم رساند.

شــايان ذكر اســت، «زير ســقف دودی» آخرين ســاخته درخشــنده كه به موضوع طــلاق عاطفی میپردازد، بهزودی به اكران عمومی درخواهد آمد. در اين فيلم مريلا زارعــی و فرهاد اصلانی به ايفای نقش میپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.