علی سرابی و نمایشنامهخوانی 5 متن ماندگار

Shargh - - هنر -

شرق: بيش از 40 بازيگر سرشناس تئاتر و سينمای كشــور در پروژه «دی روز» به كارگردانی علی سرابی بهمدت پنج شــب در ســالن اصلی تئاتر شــهر روی صحنه خواهند رفت. «دی روز» عنوان پروژه نمايشی به كارگردانی علی سرابی است كه بهزودی با حضور بازيگــران مطــرح عرصه نمايش بهمدت پنج شــب در ســالن اصلی تئاتر شــهر خوانــش و اجرا خواهد شد. علی ســرابی، كارگردان نمايش «خدای كشتار»، درخصوص اين پروژه گفت: «دی روز» عنوان پروژهای نمايشی است كه در آن پنج نمايشنامه از نويسندگان بزرگ تئاتر ايران كه در دهه قبل به روی صحنه رفته، خوانــش و 10 تا 15دقيقه از هر اثــر بهصورت كاملا مينیمال اجرای صحنهای خواهد شــد. «افرا» بهرام بيضايــی، «كوكوی كبوتــران حرم» عليرضــا نادری، «تهران زير بال فرشتگان» نادر برهانیمرند، «در مصر برف نمیبارد» محمد چرمشير و «يکدقيقه سكوت» اثــر محمد يعقوبی نمايشنامههايی هســتند كه در پــروژه «دی روز» خوانــش و اجرا میشــوند. فردين خلعتبری، آهنگسازی و آتوسا قلمفرسايی، طراحی صحنه تمامی اين پروژه را برعهده خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.