زمان واریز اولین سود سهام عدالت

Shargh - - اقتصاد -

میزان: مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشــاره به واریز اولین سود ســهام عدالت در اوایل مهر گفت: فعلا هیچ برنامهای برای ثبتنام ســری جدید سهام عدالت و تعداد و مبنای تعیین مشمولان نداریم. سیدجعفر سبحانی درباره تعداد افرادی که شماره شبا در سامانه عدالت ثبت کردهاند، بیان کرد: تا به امروز حدود 23 میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت به ثبت رساندهاند و از میان 49 میلیون نفر مشــمول بیــش از 33 میلیون نفر از طریق سامانه صورتحســاب دریافت کردهاند. وی در ادامه افزود: 96 درصد افرادی که شــماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت وارد کردهاند شماره حســاب آنها صحیح بوده و در ســامانه تأیید شماره حساب افراد در صفحه شخصی مربوط به اطلاعات سهام اول قرار داده شــده است و از این میان حدود چهار درصد شماره حساب نادرست به سامانه وارد کردهاند که به علت شخصینبودن شماره حساب یا مسدودبودن آن از طریق سامانه سهام عدالت برای این افراد پیامک ارســال شــده و در صفحه شخصی صورت حســاب نیز عــدم تأیید صورت حســاب به این افراد یادآوری شــده اســت که این امکان وجود دارد تا شــماره حســاب خود را تصحیــح و مجددا به ســامانه ارائه دهند. مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصیســازی تصریح کرد: نرخ کافی نتها برای ارائه خدمات به مشتریان مشخص است و مشاهده بعضی تخلفات و رقمهای بــالا برای ارائه خدمات مشمول ســهام عدالت باید از طریق مراجع قانونی بررسی و جلوی سوءاســتفاده برخی از افراد در این صنف نیز گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.