قطع یارانهها بعد از انتخابات تکذیب شد

Shargh - - اقتصاد -

هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک میشویم، مخالفــان دولت برای بیشــتر ناامیدکــردن مردم به شــایعات بیپایهواســاس دامن میزنند که ازجمله میتوان به قطع پرداخت یارانهها از سوی دولت اشاره کرد. بــه گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرســانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی رســانههای مخالف دولت با دستاویز قراردادن موضوع سخنرانی وزیر کار در برنامــه دیروز این وزارتخانه در رونمایی از سند ملی اشــتغال سبز مدعی شــدهاند دولت قصد قطع یارانههــا را دارد. از این جهــت باید گفت قطع یارانهها پس از انتخابات یک دروغ بزرگ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.