تریبون در ف وگو دگستتبان تاهیخدتروسیلبیگران ضدزن

Shargh - - جامعه -

شرق، شــهرزاد همتی: در پی اظهارات هفته گذشته فاطمه آلیا، نماينده پیشین مجلس شورای اسلامی، در زمینه مفاد برنامه كاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوری با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در تهران و ارائه فهرســتی از ســوی اين معاونت، از زنان مطلقه 2۰ تا 2۵ ســال، به سازمان ملل به منظور اعزام بــه آنتالیا، معاون رئیسجمهور در امــور زنان و خانــواده گفت: پیگیــری قضائی و شــكايت از اظهــارات و ادعاهای سراســر كذب و خلافواقع فاطمه آلیــا را از طريق معاونت حقوقی رياستجمهوری به جريان انداختهايم و پیگیریهای لازم را تا مختومهشــدن اين پرونده انجام میدهیم. اين مســئله واكنش فعالان حوزه زنــان را نیز در پی داشت. ناهید توسلی، پژوهشگر و سردبیر مجله نافه درباره اظهارات فاطمه آلیا در گفتوگو با شرق به نكاتی اشاره میكند كه در ادامه میخوانید.

نگاه جنســیتی به زن در صحبتهــای نماينده پیشین مجلس كه زمانی در فراكسیون زنان نیز حضور داشته، بسیار پررنگ اســت، اين نگاه را ناشی از چه میدانید؟

اظهاراتِ )اگر نگوییم تهمتهای( خانم آلیا، به نظر مــن درحالحاضر بیش و پیــش از آنکه مورد اعتراض جامعه زنان ایران باشــد، باید از سوی نهادهای دولتی و بهویژه «رجال سیاســی» مورد بررسی، نقد و اعتراض قرار بگیرد.

من در حیرتم که مردان مســلمان و غیرتمند ایران، چگونه حاضرند چنین اتهامهایی را بپذیرند و در برابر آن ســکوت کنند. خانم آلیا که خودشان زمانی برای حفظ حرمــت زنان و نیز حفظ حرمت جمهوری اســلامی بر کرسی نمایندگی مجلس نشســته بودند و بههرحال از ارکان نظام هستند، چگونه حاضرند با چنین تهمتهایی منافــع و حیثیت و آبروی ایــران و اســلام و نیز منافع جمهوری اسلامی ایران را به بازی بگیرند؟ شکی نیست کــه مطرحکردن چنین تهمتهایی، آن هم در این زمان و در این روزها، اهداف سیاســی اســت. تخریب دولتی که با تأیید همــه نهادهای نظارتی و بــا رأی مردم و از همه مهمتــر با تنفیذ رهبری نظام بــه روی کار آمده و خدماتش با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته اظهر منالشمس است، آیا کاری اخلاقی و اسلامی است؟

ایشــان نقطهنظرهای متضاد و تعجبآور دیگری را هم پیشترها گفتهاند و باید از خانم آلیا پرســید که اگر همه این اظهارات ایشان درست است و به آن باورمندید و بــه زنان توصیه میکنید، پس چرا خودشــان خانه و شوهرداری و بچهداری و... را رها کرده و به «سیاست»، )کــه به زعم من و با این ادبیات و تئوریهای موجود در جهان امری کاملا «نرینه» است( روی آوردهاند؟ و اینک که تریبون در دستشان است، چرا برای تخریب معاونت امور زنان دولت که بانویی مؤمنه، فرهیخته، روشنفکر، کوشا و آشــنا به همه مسائل حوزه زنان بوده و بیش از ۲۰ سال است مشــغولِ خدمت است، تهمت میزنند؟ درحالیکه خود ایشــان از زنان مسلمان هزینه میکنند. تأسفبار است که بخشی از زنانی که صندلیهای قدرت سیاســی را )البته قدرت سیاســی با گفتمان تکجنسه مردانه(، در اختیار دارند به جای کوشــش در اصلاح و تغییر این گفتمان تکجنســی به گفتمانی «فراجنسی»، در پی فربهکردن قدرت سیاسی مذکر هستند!

به نظر شــما چنین تهمت بزرگی به عرصه زنان جوان بیوه از چه مرجعی قابل پیگیری است؟

بدیهی اســت پیگیری تهمتهــای اینچنینی باید از ســوی قوه قضائیه با درخواســت ارائه سند و مدرک صورت بگیــرد. اما اینکه چرا نهادهای مســئول، پیگیر چنیــن اتهامهایی که بیش از آنکــه خانم مولاوردی را زیر ســؤال ببرد، نظام اســلامی، دولت و حاکمیت را زیر ســؤال میبرد و با آبروی نظامی که حفظ حرمت زنان و خانواده برایش یکی از مهمترین داعیههاســت بازی میکند!

اینکه چرا هســته مرکزی و اصلی ایــن اتهام، زنان جوان مطلقه یا شــوهر ازدستداده هستند و با نگاهی اینگونه غیرانســانی، اخلاقی و غیراســلامی، مشخص نیســت! آیا تبلیغ سوء و تنزل شخصیت و تقلیل حقوق انسانی زن همسر ازدســتداده و گزینش او برای کاری غیراخلاقی کاری اســت که از ســوی خانمی مسلمان و باایمــان پذیرفتنــی باشــد؟ آیــا انتســاب چنین کار غیرانسانیای به بانویی مؤمنه و دیندار، تحصیلکرده و حقوقدان که از ســوی ریاست اجرائی کشوری اسلامی برای حفظ حقوق انســانی زنان مسلمان ایران، برگزیده شــده است، با هیچیک از مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران میتواند هماهنگی داشته باشد؟

بعید به نظر میرســد امکان چنیــن اتهامی، حتی از ســوی هر ایرانــی ضدانقلاب و ضددیــن، به یکی از اعضای زن در دولت زده شــود. مهمتر از آن حتی آنان که با همه هستی جمهوری اســلامی ایران مخالفاند و نزدیک ۴۰ ســال است هرچه نســبت ناروا بوده است به این حکومت روا داشتهاند، راضی نمیشوند به زنان مظلوم و مســلمان همسر ازدســتداده میهنشان که در حاکمیت مرد/ پدرســالارانه، «بیوه» خوانده و نامیده میشوند اینگونه تهمت بزنند.

چنین نگاه و برخوردی به زنان هموطن از سوی زنی که خود داعیه مؤمن و مسلمانبودن دارد، بسیار دردناک و ناپذیرفتنی است. کاش خانم آلیا خود نسبت به آنچه نهتنها معاونــت امور زنان و خانــواده را بلکه گروهی از زنان ایــران را که ایشــان «بیــوه» مینامند، توضیح میدادند، شاید ما زنان کنشگر دچار «بدفهمی» شدهایم!

واكنش جامعه زنان كنشــگر را به اين ســخنان چگونه ديديد؟

اجــازه بدهید پیش از پرداختن بــه واکنش جامعه زنان کنشگر و نیز همه زنان ایران، ببینیم جامعه مردان مســلمان ما و نیز «رجال سیاسی»مان که ما زنان را به دلیل خوانش مردانه قرآن که مخاطبش «ناس»، یعنی همه انسانها فارغ از جنس و رنگ و نژاد و زبان و قومیت و... هســتند و بیتوجه به بررســیهای اتیمولوژیکی و معنایــی و نیز نقش «درزمانــی» واژه «رجل» و کارکرد آن بهعنوان متــن text در زمینه context و تنها به جرم «نساء سیاســی» نبودن، از صحنه حضور در رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری حذف کرده، اما به شدت به رأی همین زنان برای انتخاب «رجل سیاسی» نیازمندند، چه واکنشی نسبت به متهمکردن خانم مولاوردی که در ذمه دولت اســلامی به خدمت به زنان مشغول است و همچنین به زنان بهاصطلاح بیوه، دارند؟

بدیهی است جامعه زنان کنشگر و حتی برخی زنانی که مســئولیتهای سیاسی داشــته و دارند و نیز اساسا بخش عظیمی از زنان مسلمان ایران واکنششان بسیار حیــرتآور بوده، آن هم از ســوی خانمــی که مدتها نماینــده زنان این جامعــه برای رفــع تبعیض حقوق نابرابر و ناعادلانه انسانیشان نمایندگی آنان در مجلس قانونگذاری را بر عهده داشته است. گرچه برخی از این بانوان کنشــگر و حتی نمایندگان کنونی مجلس به این نظر ایشــان اعتراض کرده و از ایشان گلایه داشتهاند، اما هنوز، نه خود ایشان و نه هیچ نهاد رسمی یا غیررسمی، در رابطه با ســخنان و برخورد غیرمنصفانه و شاید هم سیاسی خانم آلیا واکنشی نشان ندادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.