يک ماجرا؛ 2 روايت

Shargh - - جامعه -

مینو مرتاضیلنگــرودی:

یک روایــت، روایت خانم آلیا از رابطه نامشــروع صندوق جمعیت و توســعه ســازمان ملل بــا آدرس زنان مطلقــه و زنان جوان و زیر خط فقر و سرپرســت خانوار اســت. اخیرا وی در ویدئویــی صراحتا معاونت امور زنــان و خانواده ریاســتجمهوری را متهــم کرده که در قــراردادی اطلاعــات زنــان، بهخصــوص زنان مطلقــه ۲۰ تا ۲۵ ســاله را در اختیار صندوق توســعه و جمعیت ســازمان ملل متحد قرار داده است. ایشان همچنین مدعی میشــود که صنــدوق توســعه و جمعیت سازمان ملل متحد به بهانه کارآفرینی برای این زنان به دنبال کارکردن آنان در منطقه توریســتی آنتالیا در ترکیه اســت. او البته توضیح نمیدهد چگونه به ایــن خلاف پی برده و اظهار تعجب نمیکند چرا قوه قضائیه جلوی این خلاف آشــکار را تاکنون نگرفته و نمیگیرد؟ مدعی هم به ما نمیگوید چه مدتی است به این خلاف پی برده و چرا تا امروز ســکوت کرده و حال و اکنون را برای افشاگری و نهی از منکر انتخاب کرده اســت؟ حالا ببینیم صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل چیست و چه اهدافی را دنبال میکند و اساســا اهداف این صندوق تا چه میزان با رمزگشایی کســی که این ادعــا را کرده، همراهــی و همخوانی دارد؟ روایت دیگر از ماجرای ویدئوی دادن اطلاعات زنان مطلقه به صندوق جمعیت و توســعه سازمان ملل برای کار در آنتالیا، روایت گفتمان انتقادی است که به ما میگوید زبان شــکلدهنده درک ما از جهان خارج اســت و هرکس از طریق زبان ماهیت سلطه و قدرت اجتماعــی دورانــش را درک و گفتمانی در جهت بازتولید و تداوم سلطه یا نقد و نهی آن ایجاد میکند؛ نظامهای فکری هر شــخص تحتتأثیر زبان گروهی که در آن بهســر میبــرد و به آن عادت دارد، واقعیت را شــکل میدهــد و در ذهنش تصویری از واقعیت میسازد. هیچ دو همزبان را نمیتوان یافت که با وجود داشتن الفبای زبانی مشترک، واقعیتهای اجتماعی را یکســان درک و منعکس کنند. از این رو فرهنگ کــه از طریق همجواری در خانواده و گروهها به شخص ایمنی و قدرت میبخشند، نقش مؤثری در شکلدهی ساختار زبانی دارند. در فرهنگ جنسیتزده، زبــان و گفتمان زن و مرد براســاس سلســلهمراتب فرادســتی مرد به ما هو مرد و فرودستی زن تنهای بدون مرد شــکل میگیرد و ایــن زبان در مواقع مهم بهطور ناخودآگاه فرهنگ نابرابر جنسیتی شکلگرفته در ذهن را از طریق بازنمودهای ذهن به زبان میآورد. در فرهنگ و بر زبان جنســیتزده، زن جوان مطلقه بهویژه زن جــوان فقیر صاحب کودک و سرپرســت خانوار زیر خط فقر تنها یک راه گذران دارد و فقط به درد کار در آنتالیــا میخورد؛ ازاینرو دادن اطلاعاتش بــه صنــدوق جمعیــت و توســعه ســازمان ملل همردیف عمل منکر و ترویج فحشــا تصویر میشود و گفتمان کنترل را میســازد. گفتمانی که با ریاکاری و دســتکاری حقیقت و سندسازی از طریق حمایت نمادین سعی در اقناع و تغییر عقیده دیگران به نفع خود دارد. درســت در همینجاســت که پای تحلیل گفتمان انتقادی به میان میآید؛ کنترل ذهن دیگران یکــی از کارکردهای اصلی متن و گفتار اســت و باید توجه داشــت که زبان زور امروزه دیگر در اعمال زور بازو بیان نمیشود، بلکه زبان سلطه را برای طبیعی و

قابل پذیرش جلوهدادن جعلیات خود با سوءاستفاده از حساسیتهای فرهنگی، ادبیات و ذهنیت کنترلگر را مقبولیت میبخشند. صندوق توسعه و جمعیت ســازمان ملل صندوقی اســت که آن را با مشارکت 17۰ کشــور و در رأس آنها کشــور ایــران و در جریان کنفرانس بینالمللی قاهره در ســال 1۹۹۴ ساختند. در ایــن کنفرانس بــا تأکید بر پیوندهــای نزدیک بین توسعه پایدار و بهداشــت باروری و برابری جنسیتی که سایر حوزههای اصلی فعالیت صندوق جمعیت ملــل متحد را تشــکیل میدهنــد، 17۹ کشــور و از جمله جمهوری اسلامی ایران توافق کردند صندوق جمعیت ملل متحــد در فعالیتهای خود از برنامه عمل مصوب کنفرانــس پیروی کند. در آن کنفرانس 17۹ کشــور توافق کردند تأمین نیازهای آموزشــی و بهداشتی از جمله بهداشت باروری از شرایط توسعه پایدار در طولانیمدت اســت. آرمــان فراگیر مصوب کنفرانــس و صندوق قرضالحســنه مربوط به آن تا سال ۲۰1۵ کاهش فقر شدید به نصف بود که از طریق اهداف ذیل اجرائی میشــوند و این روایت فاصلهای بسیار بعید با روایت صندوق جمعیت توسعه سازمان ملل و آدرس زنان مطلقه و سرپرست خانوار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.