مجوز ۷۱ رشته جدید بینرشتهای به دانشگاهها داده شد

Shargh - - جامعه -

مجتبی شریعتینیاســر در جشنواره نوآوران بنیاد نخبگان ســعیدی دانشــگاه کاشــان، گفت: تعامل بین دســتگاهها، مراکز علمی و تعامل بین شــهرها و مناطــق مختلف یکی از عوامل پیشــرفت جامعه اســت. وی یکــی از مهمترین مؤلفههــای مؤثر در دانشــگاه کاشــان را توجه به رویکرد خرد جمعی و مشارکت عمومی که جزء سیاستهای آموزش عالی دولت یازدهم است برشــمرد و اظهار کرد: دانشگاه کاشــان در جذب خیریــن آموزش عالی نیز پیشــرو اســت. وی از مغفولماندن علوم پایــه ابراز نگرانی کرد و گفت: علوم پایه بسترســاز ســایر رشتههاست کــه متأســفانه این علــوم کمتــر مورد توجــه قرار گرفتــه و باید فکر کنیم که نبوغ دانشــمندان زمانی ظهور و بــروز خواهد کــرد که در علــوم پایه مورد توجه قــرار گیرد. دکتــر شریعتینیاســر بر ضرورت تحول در نظام آموزشــی اشــاره کرد و افزود: نظام آموزشــی ماننــد ۵۰ ســال پیش اداره میشــود که بایــد گامهای تحول را در نظام آموزشــی برداریم تا دانشآموزان و دانشــجویان نقش خود را در کلاس و محیط دانشــگاه مفید احســاس کننــد. وی نقش فعالیتهای جمعی و خرد جمعی را برای توســعه و پیشــرفت جامعه حائز اهمیت دانســت و افزود: یکی از سیاســتهای آموزش عالــی خرد جمعی و برقراری تعامل بین حوزههای علمی اســت. معاون آموزشــی وزارت علوم بر ارتباط بین رشتهها و ایجاد علوم بینرشــتهای در دانشگاهها تأکید و اظهار کرد: در ســالهای اخیر مجوز 71 مورد رشــتههای جدید بینرشــتهای به دانشگاهها داده شد که امید است با این رشــتههای جدید توســعه علمی کشور را شاهد باشــیم. وی خاطرنشان کرد: دانشــگاهها میتوانند درسهــای اختیاری کاربــردی را بــا تأثیرگذاری در معدل و برای دانشافزایی دانشجویان در دانشگاهها ارائه دهند. دکتر شریعتینیاســر توجه به کارآفرینی را برای حل مشــکلات جامعه لازم دانست و گفت: کارآفرینــی یکی از مؤلفههایی اســت که جوانان را خــلاق ميکند و رفع مشــکلات بیکاری و توســعه اقتصــادی را به همراه دارد. دکتر شریعتینیاســر به رشــد توسعه آموزش عالی از ســال 1۳۸۴ تا 1۳۹۲ در کشــور اشــاره و اظهار کرد: در سال 1۳۸۴ تعداد دانشــجویان کشــور دومیلیون و ۲۰۰ نفر بوده که در ســال 1۳۹۲ به چهارمیلیون و ۸۰۰ دانشجو افزایش یافته اســت. معاون آموزشی وزیر علوم تعداد مراکز آمــوزش عالــی در ســال 1۳۸۴ را ۹17 مرکز عنوان کرد و گفت: در ســال 1۳۹۲ بــه دوهزار و ۸۰۰ مرکز افزایش یافت. وی به رشد 1۲درصدی جذب اعضای هیئــت علمی در دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی اشــاره کرد و افــزود: درحالحاضر حــدود ۸1 هزار عضو هیئت علمی در دانشــگاهها مشغول هستند. معاون آموزشــی وزیر علوم خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفههایی که در دانشگاهها مطرح است نســبت دانشــجو به استاد اســت که در سال 1۳۸۴ این نســبت ۲۵ بود اما در ســال 1۳۹۲ به ۳۵ مورد رسیده اســت. وی مأموریتگرایی دانشگاهها را یکی از اهداف و رســالتهای آموزش عالــی عنوان کرد و گفت: دانشــگاهها باید به صــورت مأموریتگرا و هدفمند فعالیت کنند. معاون آموزشــی وزیر علوم با اشــاره به اینکه داشــتن برنامه راهبردی برای هر دانشگاه و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی با جهتگیری معنادار مطابق برنامه راهبردی ضروری است، خاطرنشان کرد: دانشــگاهی که مأموریتگرا باشد دانشجوی آن بیکار نمیماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.