دستگاهها مکلف به اعطاي مرخصی 9ماهه زايمان

Shargh - - جامعه -

نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دســتگاهها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان زنان به مدت 9 ماه و مرخصی سه روزه مردان پس از زایمان همسرانشــان هســتند. محمدحسین قربانــی درباره اجرانشــدن کامل مرخصــی زایمان زنان، گفــت: مرخصی زایمــان برای زنــان 9 ماه و برای همســران زنان )مردان( ســه روز مــورد نظر موافــق مجلس بــود، از این رو ایــن قانون تصویب شده و لازمالاجراســت. نماینده مردم آستانهاشرفیه در مجلس تصریح کرد: متأســفانه برخی دستگاهها بــه جهت بار مالی حاضر به اجرای قانون نیســتند، اما باید توجه داشــت که در قانون قبل دســتگاهها مجاز به اجرای این قانون بودند درحالیکه در قانون برنامه ششــم توسعه و بودجه ســال 96 دستگاهها مکلــف به اجرای قانون مرخصی زایمان شــدند. او افزود: بنابر تکلیف قانونی، دستگاهها باید به اجرای قانون تمکین کنند، متأسفانه نبود شفافیت در برخی قراردادهــا، وجود قراردادهای شــرکتی یا ســاعتی و پایبندنبــودن شــرکتهای خصوصــی بــه چنین قوانینی ســبب شــده تا به جهــت تعهداتی که بین کارگر و کارفرماســت، این قانون اجرا نشــود. قربانی در ادامه درباره انتقاد وزارت بهداشــت و درمان به مرخصی ســه روزه مــردان پس از زایمان همســر، تصریح کرد: هرچند برای مردان باید تســهیلاتی در زمان زایمان همسرشــان قائل شد زیرا نقش مردان در این مواقع بســیار پررنگ اســت، اما بــا توجه به ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این میزان مرخصی به ســه روز تقلیل یافت. نایبرئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، افزود: به جهــت قانونی، امــکان اصلاح مرخصی بــرای مردان وجود ندارد، اما مجلس از بُعد نظارتی خود میتواند اجرای کامــل قانون مرخصی زایمان زنان به مدت 9 ماه و مرخصی سه روزه مردان را به دستگاهها و بخش خصوصی گوشزد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.