نصب «کابشدفی ماشنانسانددنگخاانر» رگنوجینهیا خداهبنشره ی،اآیغازراشدن درّودی

Shargh - - جامعه -

شــرق:

اولین «کاشی ماندگار» بر ســردر خانه ایران درّودی نقاش شــاخص کشورمان نصب شد. در این طرح روی خانههای هنرمندان و چهرههای شاخص کشــور و بهمنظور پیگیری کنوانسیون 2003 یونسکو و برای پاســداری از میراث ناملموس بشــری، پلاک مخصوصی نصب خواهد شــد که با هدف حفظ و شناساندن این خانهها انجام میشود.

بر همین اســاس مراســم نصب اولین «کاشــی مانــدگار» بــر ســردر خانــه ایــران درّودی نقاش، نویسنده و کارگردان ایرانی، صبح روز چهارشنبه 27 اردیبهشــت با حضور مدیرکل دفتر ثبت آثار، رئیس مرکز اطلاعرســانی و روابطعمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

ایران درّودی، هنرمند نقاش، در این رابطه گفت: «باید در قبال نســل آینده احساس مسئولیت کنیم و جــای پایی برای آیندگان بگذاریــم که بدانند ما چه کردهایم. اطمینان داشــته باشــید که به هر آنچه از خداوند بخواهید میرسید فقط باید تلاش کنید و در راهی که میروید ثابتقدم باشید».

ایــران درّودی، نقــاش، نویســنده و کارگــردان برجسته کشــورمان، در مراسم نصب کاشی ماندگار بر ســردر منزلش گفــت: «فکر میکنم توانســتم و میتوانم بهعنــوان یک ایرانی بــه وطنم ادای دین کنم. از زمانی که هفت سال داشتم، دوست داشتم به همــه دنیا بگویم که ســربلندم که از ســرزمین فردوســی هســتم؛ بهراســتی باید به این فکر کنیم که اگر فردوســی نبود ما امروز با چه زبانی صحبت میکردیم».

او ادامه داد: «من عاشــق ایرانم، 47 سال پیش تابلــوی نفت خود را بــرای آنکــه در اکثر مجلات معتبر دنیا چاپ شد، به این شرط فروختم که زیر آن بنویســند انسانها تمدن را به ملت ایران بدهکارند، ما ایرانیــان بودیم کــه فرهنگ و تمــدن را به دنیا معرفی کردیم. از آن زمان بــا خودم عهد کردم که تابلوهایم را نفروشــم و روزی آنها را در موزهای که متعلق به ایرانیان اســت بگذارم. به این عهد خود وفا کــردم و امیدوارم تــا زمانی که مــوزهام آماده میشــود زنده باشم و با دســتان خود آن را افتتاح کنم».

درّودی با تأکید بر پاسداشــت زبان فارسی گفت: «فارسی را درست حرف بزنید و درست بنویسید، من 62 سال در کشور فرانســه زندگی کردم و زبانهای مختلف دنیا را میدانم امــا امکان ندارد زمانی که صحبت میکنــم کلامی غیر از زبان فارســی از من بشــنوید. باید به این زبان احتــرام بگذاریم، چراکه روش دیگری بــرای اثبات ایرانیبودنمــان نداریم. ایــران را دوســت بدارید حتی اگر قرار باشــد بهای ســنگینی برایــش بپردازید و هنرمندان را دوســت بدارید با همه ضعفهایی که دارند».

این نقاش افزود: «بزرگتریــن آرزوی من قبل از هر چیز این است که خداوند ایمان منرا به خودش بیشــتر کند. اینکه امروز زنده هستم و میبینم مردم مرا دوست دارند، بسیار لذتبخش است و نمیدانم چگونــه از خداونــد تشــکر کنم که حرفــهای مثل نقاشی را در وجود من قرار داد».

او با اشاره به اینکه دو سال در دانشگاه شریف به درخواست دانشجویان این دانشگاه نقاشی تدریس میکرده اســت، گفت: «99 درصد نقاشی خودآموز اســت. ما نمیتوانیــم به افراد بگوییــم که چگونه نگاه کنند. نقاشــی چیزی است که از نهان انسانها برمیآید و آموختنی نیســت. من بیشــتر از نقاشان دیگر مبانی هنر را آموختم».

ایــن نقــاش تصریح کــرد: «من به خانــم دکتر احمدیپــور که بــا خضوع بــه دیدار مــن آمدند، ارادت بســیار زیــادی پیدا کردهام. مــا زنان موفقی در کشــورمان داریم که باید به آنهــا افتخار کنیم». او اضافه کرد: «نصب این کاشــی بر سردر خانه من کار بســیار ارزشمندی است و خوشحالم که سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اولین نفر منرا برای اجرای این طرح انتخاب کرده است».

طرحی برای پیگیری کنوانسیون 2003 یونسکو

در همین مراســم فرهــاد نظری مدیــرکل دفتر ثبت آثار و حفــظ و احیای میراث معنوی و طبیعی ســازمان میراث فرهنگی با اشــاره به اجرای طرح نصب کاشــی ماندگار گفت: «ایــن طرح که با خانه خانم ایران درّودی نقاش برجســته کشــورمان آغاز شــده اســت، بهمنظور پیگیری کنوانســیون 2003 یونسکو که به پاســداری از میراث ناملموس بشری اشاره دارد، در دســتور کار سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری قرار گرفته است.»

او ادامــه داد: «براســاس این کنوانســیون باید گنجینههــای زنــده بشــری را شناســایی و معرفی کنیــم و بههمیندلیل ما به این نتیجه رســیدیم که از خانههای مشــاهیر و مفاخر که به شهرها هویت میدهند آغاز کنیم، در این طرح با شناسایی افرادی که نقشــی در فرهنگ و هنر کشورمان دارند، کاشی مانــدگار بر ســردر خانههای این مشــاهیر و مفاخر نصب میشــود ». نظــری تصریح کــرد : «این اقدام باعث میشــود افرادی که در ایــن محلهها زندگی میکنند، نــگاه متفاوتتری به محله و شــهر خود داشته باشند .»

برای هویتبخشی فرهنگی به شهر

همچنیــن در ایــن مراســم رئیــس مرکــز روابطعمومــی و اطلاعرســانی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری با بیان اینکه نصب کاشــی ماندگار بر ســردر خانههای مشاهیر و مفاخر علمی، فرهنگی، دینــی و مذهبی کمترین قدردانی از این افراد اســت، گفت: «این طرح بسیار گســترده است و در تمام شــهرها اجرا خواهد شد، فرزندان ما باید با این افراد آشــنا شوند و بدانند که چه کسانی در کنارشان زندگی میکنند».

پوریا سوری با تأکید بر اینکه طرح کاشی ماندگار با هدف هویتبخشــی فرهنگی به شــهرها انجام میشــود، افزود: «اجرای این طرح نیازمند همکاری و همراهــی رسانههاســت و ما قصــد نداریم وارد دســتهبندی یا گروهبندی خاصی شویم و هنرمندان، مشــاهیر و مفاخر علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی که در هر حوزهای شــاخص هستند و خلاقیت خود را برای ارتقای فرهنگ کشورمان بهکار گرفتهاند، در این طرح جای دارند».

رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشگری تصریح کرد: «برای اجرای مرحله اول این طرح در تهران 50 شخصیت شناسایی شدهاند که نصب کاشی ماندگار بر ســردر منزل این افراد تا پایان خرداد ســال جاری انجام میشــود، اما این طرح ادامهدار خواهد بود و ما به همین 50 خانه بسنده نخواهیم کرد، همچنین با توجه به ملیبودن طرح، استانها هم بین 5 تا 10 شــخصیت را به سازمان معرفی کردهاند که بررسی وضعیت افراد معرفیشــده آغاز شــده اســت و از اواســط خرداد در هر استان شاهد نصب پنج کاشی ماندگار خواهیم بود».

او با اشــاره به اینکه پیشــروبودن، تأثیرگذاری و مانــدگاری شــخصیتهایی که در ایــن طرح مورد توجه قــرار میگیرند از نکات درخورتوجه اســت، اضافه کرد: «در ذیل سایت سازمان میراث فرهنگی، صنایعدســتی و گردشــگری امکانــی ایجاد شــده اســت که مردم و علاقهمنــدان میتوانند آدرس و مشخصات افراد شاخص و شــهیر محلههای خود را در آن درج کننــد تا بررســیهای لازم برای نصب کاشی ماندگار برای این خانهها انجام شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.