همه با هم، برای ايران رأی خواهیم داد

Shargh - - جامعه -

همه بــا هم، بــرای ایــران رأی خواهیم داد؛ جمهوری اسلامی ایران، ثمره انقلاب شکوهمندی اســت که چهار دهه پیش بنای آن نهاده شد که به یمن آن، بُعــد «جمهوریت» این نظام از طریق صندوقهــای رأی تضمیــن و معیــن میشــود. بیســتونهم اردیبهشت ســال 96، ملت شریف ایــران دوباره از ایــن فرصت مدنی بــرای تعیین سرنوشــت خود در آینده ایران، پای صندوقهای رأی خواهنــد آمد و عظمت خــود را به جهانیان نشان خواهند داد.

مشارکت در انتخابات، فعالیتی مدنی و الزامی اجتماعی اســت و همه افراد، سازمانها و نهادها موظفاند ضمن شرکت در آن، زمینهساز مشارکت حداکثری جامعه بدون جهتگیری و ســویههای فردی و سیاسی باشند. اسنپ بهعنوان یک شرکت بخــش خصوصی و فعــال در صنعت حملونقل شهری، در راستای مســئولیتهای اجتماعی خود و با هدف ترویج و تســهیل مشارکت در انتخابات، تمهیداتــی را برای عزیمت ســادهتر به مراکز اخذ رأی فراهم کرده اســت. با اســتفاده از اپلیکیشن اسنپ و از طریق کد vote در بخــش کــد تخفیف، میتوانیــد بــا 30 درصد تخفیــف ویژه )تا ســقف پنج هزار تومان( به مراکز اخــذ رأی مراجعه کنید. این طــرح در شــهرهای تهران، کرج و اصفهان و در روز جمعه 29 اســفند )روز رأیگیــری( فعــال خواهد بود و طی آن، با هماهنگیهای انجامشده با ناوگان رانندگان در شــهرهای یادشــده، آمادگی کافــی برای ارائــه خدمت به شــهروندان محترم وجود خواهد داشــت. امید اســت کــه این طرح بتواند کمکی کوچک را در جهت افزایش مشارکت در این رویداد سرنوشتســاز ملــی، فراهم آورد و تجربه دلپذیری را برای شهروندان خلق کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.