درخصوص سند ۲0۳0 سوءاستفاده تبلیغاتی میکنند

Shargh - - جامعه -

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه فرمایشــات مقام معظم رهبری همیشه نصبالعین مسئولان قرار دارد، تأکید کرد: عدهای از دغدغه ایشان درخصوص ســند 2030 سوءاســتفاده تبلیغاتی و از آن بهعنوان دســتاویزی برای فشار به دولت استفاده میکنند. محمد فرهادی درخصوص سند 2030 اظهار کرد: بهکاربردن واژه «ســند» درست نیست. آنچه به نام سند 2030 معروف شــده، درواقع بیانیهای است تحت عنــوان «آمــوزش فراگیر و باکیفیــت و ترویج فرصتهــای یادگیری مادامالعمر برای همه » که این بیانیه در حاشــیه سیوهشــتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونســکو در آبانماه 1394 با حضور بیش از 90 وزیر آموزش در مقر یونسکو در پاریس مورد بحث و تبادلنظــر قرار گرفت و با عنــوان «چارچوب اقدام آمــوزش 2030 » به تصویب رســید. وی افزود: اما در این اجلاس تنها وزیر وقت آموزشوپرورش کشورمان بود که در ســخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی در این ســند تأکید و متن تحفظ رســمی کشورمان را قرائت و درخواست کرد این تحفظ در اسناد مربوط به اجلاس درج شود که مسئله به ثبت تحفظ در یونسکو منجر شــد. دکتر فرهادی متن تحفظ را به این شــرح اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخشهایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است بهنوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویتهای ملی، باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی جامعه ایرانی تفســیر و تعبیر شــوند، نمیداند. وزیر علوم افزود: تحفظ یعنی حق شرط ارائهشده از سوی کشور؛ یعنی اینکه ما بعضی از بندها را اجرا نمیکنیم چون مطابق ارزشها، اولویتها و اسناد بالادستی ما نیست. دکتر فرهادی در ادامه گفت: هیئت وزیران در ســال 1395 مصوبهای در ارتباط با تشکیل دبیرخانه و کارگــروه ملی آموزش 2030 با هــدف تهیه برنامه نظارتی و اجرائی داشت. به گفته وی، در این مصوبه آمده اســت: کارگروه موظف اســت برنامه اجرائی و نظارتــی تحقق کامــل آموزش 2030 را در ســطوح ملی و استانی همسو با اهداف برنامههای توسعهای کشور، اســناد راهبردی توســعه، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، تهیه کند. وی افزود: ارجــاع این مصوبه در همان زمان به تمام مراجع صورت گرفت. ســپس از سوی این کارگروه و با همکاری متخصصان ارشد آموزش کشور به تدوین چارچوب اقدام «ملی» آموزش 2030 مبتنیبر اسناد بالادســتی و منطبق با معیارها و ارزشهای اسلامی اقدام شــد که حاصل آن یک «پیشنویس اولیه» در این خصوص بود و نهاییشدن آن قطعا به جمعآوری دیدگاههــا و نظــرات صاحبنظران و دســتگاههای اجرائی ذیربط موکول شــد. دکتــر فرهادی تصریح کــرد: همانطور که گفته شــد، در تصویب چارچوب اقدام آموزش 2030، سازمان یونسکو از هیچ کشوری درخواســت امضا نکرده اســت. بنابراین با توجه به عــدم امضای این چارچوب هیــچ الزامی در قبال این بیانیه به هیچ مرجعی داده نشــده است. وی افزود: باوجود الزامآورنبودن چارچوب اقدام آموزش 2030، جمهوری اســلامی ایران باز هم نســبت به آن اعلام تحفظ رســمی و مکتوب کــرده و بندهایــی از آن را غیرقابلاجرا دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.