اعلام قیمت و مهلت ثبتنام کتب درسی سال تحصیلی جدید

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

معاون توســعه منابع انسانی و پشتیبانی ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی از رشــد حــدود هفتدرصــدی قیمــت کتابهای درســی نســبت به ســال گذشــته خبر داد و قیمت کتب را بــه تفکیــک دورهها و مقاطــع اعلام کرد. حســین طلایــیزواره، افــزود: ثبتنــام کتابهای درســی دانشآمــوزان کلاسهــای دوم تا ششــم ابتدایی، دوره پیشدانشــگاهی و شــاخه فنــی و حرفهای از 19 فروردین شــروع شده اســت و تا 15 خرداد ادامه دارد. ســفارش انفرادی یا گروهی کتابهای درسی دانشآمــوزان کلاس اول ابتدایی هــم از 15 تیرماه شــروع میشــود و تا 17 شــهریورماه ادامه خواهد داشت. طلاییزواره با اشــاره به رشد هفتدرصدی قیمت کتب درســی نسبت به ســال گذشته، قیمت کتابهــای درســی دانشآمــوزان را اعــلام کرد و گفت: کتابهای درســی ســال اول ابتدایی 14هزارو 300 تومان، ســال دوم ابتدایی 15هزارو 400 تومان، سال ســوم ابتدایی 19هزارو 900 تومان، سال چهارم ابتدایــی 20هزارو 100 تومان، ســال پنجــم ابتدایی 20هزارو 700 تومان، ســال ششــم ابتدایی 24هزارو 600 تومان، پیشدانشــگاهی تجربــی 24هزارو 700 تومــان، پیشدانشــگاهی ریاضــی 24هــزارو 500 تومان، پیشدانشــگاهی انسانی 24هزارو 900 تومان پیشدانشگاهی هنر 45هزارو 100 تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.