استقرار صندوقهای رأی در زندانها

Shargh - - جامعه -

ایلنــا: رئیــس ســازمان زندانهــا از اســتقرار صندوقهــای رأی در زندانها خبــر داد. علیاصغر جهانگیر با صدور بخشنامــهای خطاب به مدیران زندانهای سراســر کشور، هرگونه اقدام و تبلیغ له یا علیه کاندیداهای ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا را در زندانها منع کرد. وی در این بخشنامه تأکیــد کرد: از امروز تا پایــان انتخابات و اعلام نتایج، حداکثر مراقبت و هوشیاری را درباره نظارت دقیق بر نحوه اخذ آرای زندانیان و جلوگیری از هرگونه اقدام و تبلیغ له یا علیه اشــخاص انجام و برای برقراری و کنترل نظم و امنیت مضاعف زندانها و مؤسســات کیفری نهایت اهتمام اعمال شود. جهانگیر با اعلام ممنوعیــت خروج مدیــران کل زندانهای سراســر کشور از اســتان محل خدمت خود، معاونت امنیتی و انتظامــی را مســئول نظارت بر اجــرای دقیق این بخشنامه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.