اعتبار 100 میلیاردی کسبوکار زلزلهزدگان خراسان شمالی

Shargh - - جامعه -

ایســنا: وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از تأمین اعتبــار صدمیلیاردریالی صنــدوق حمایت کارآفرینی امیــد جهت احیا و بازســازی واحدهای کســبوکار آســیبدیده در زلزلــه خراســان شــمالی در قالب تسهیلات ارزانقیمت خبر داد. علی ربیعی با اشاره به زلزله خراسان شمالی، ضمن ابراز تأسف از جانباختن دو نفر از هموطنان در این زلزله و خســارتهایی که رخ داد، اظهار کرد: در نامهای به اســتاندار خراســان شــمالی و در راســتای تداوم حمایت از زلزلهزدگان، تأمین و تخصیــص اعتبار صدمیلیاردریالی از ســوی صنــدوق کارآفرینی امید صورت گرفته اســت که در قالب تســهیلات ارزانقیمت جهت احیا و بازســازی واحدهایی که کســب و کارشان در زلزله آسیب دیده، اعطا میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.